1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saské zemské zastupitelstvo

Saské zemské zastupitelstvo v Berlíně

Saské zemské zastupitelstvo v Berlíně
(© Saská státní kancelář)

Každá německá spolková země má v Berlíně své zemské zastupitelstvo. Mezi jednotlivými zastupitelstvy existují formální i neformální vazby. Toto důvěrné propojení je důležité ke každodenní politické práci a je základem jednotlivých rozhodnutí.

Saské zemské zastupitelstvo zastupuje zájmy Svobodného státu Sasko vůči spolkové vládě. Spolupůsobí ve chvíli, kdy jde o přípravu jednání Spolkové rady, doprovází a pozoruje jednání Spolkového sněmu a jeho výborů a informuje Saskou státní vládu o všech relevantních politických událostech.

V Saském zemském zastupitelstvu se setkávají předsedové vlád a zemští ministři různých spolkových zemí. Zde se také uskutečňují konference rezortních ministrů a slouží jako místo k setkávání dalších vysokých politických představitelů zemí a Spolku.

Saské zemské zastupitelstvo navíc slouží jako subjekt posilující saské zájmy. Je kontaktním partnerem občanů, kteří potřebují poradit, ale rovněž partnerem institucí, stran, diplomatických zastoupení, tisku, rozhlasu a televize, církví a spolků.

Prostřednictvím různých rozmanitých akcí reprezentuje Saské zemské zastupitelstvo Svobodný stát Sasko za hranicemi regionu. Zastupitelstvo je pro Sasko něčím jako »výkladní skříní« regionu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution