1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Znak

Saský státní znak

Znak zemského sněmu, svobodného státu a saský signet

Znak zemského sněmu, svobodného státu a saský signet
(© Saská státní kancelář)

Štít saského znaku je rozdělen devětkrát na černé a zlaté pruhy. Štít rozděluje zelený routový věnec probíhající z pohledu pozorovatele zleva doprava dolů.

Routy v saském znaku se s velkou pravděpodobností vztahují ke skutečnosti, že vévodové Saska-Wittenbergu se kolem roku 1200 vzdali kmenových zemí svého knížecího rodu v Dolním Sasku – Lauenburgu. Svým tvarem odpovídají routy tvarům gotických šperků.

Z historického hlediska

Státní znak se vrací k dolnolabsko-dolnosaskému vévodskému rodu Askánců, jehož představitelé žili v 11. století v podhůří mezi pohořím Harz a Fläming.

Po vymření Askánců v roce 1422 zapůjčil německý císař Zikmund toto vévodství a lázně Sasko markraběti Friedrichovi Bojovnému z Míšně. Jako jednomu ze sedmi knížat mu zapůjčení lázní udělilo právo volit německého císaře. S lázněmi Sasko přešel na rod Wettinů i znak, který putoval vzhůru po Labi, včetně samotného jména »Sasko«.

Svobodný stát založený v roce 1918 navázal přímo na přejatý saský znak s černo-zlatým štítem a routovým věncem. V roce 1990 se do této heraldické tradice vložila rovněž nově založená spolkové země Sasko.

Zatímco správa svobodného státu využívá znaku v jeho jednoduchém přímém tvaru, označuje zemský sněm svůj saský původ barokní verzí znaku. Znak lze rovněž vkládat na střed saské vlajky.

Saský zemský signet

Saský státní znak je výsostním znakem. Používat jej smí výhradně vybrané osoby a instituce. K nim patří Saská státní vláda, předseda vlády, prezident a členové Saského zemského sněmu včetně úřadů, soudů a notářů Svobodného státu Sasko. Přesná ustanovení se nacházejí v nařízení Saské státní vlády o používání státního znaku.

Aby spolky, firmy a další soukromé instituce rovněž mohly označovat svoji příslušnost ke svobodnému státu, vydala Saská státní vláda v roce 1993 zemský signet. Ten mohou volně používat všichni.

Pro některé uživatele byl zemský signet příliš moderní a jednoduchý. K 1. lednu 2005 proto Saská státní vláda rozhodla o zavedení dalšího státního signetu. Nový signet má silnější vztah k saskému státnímu znaku a je volně k dispozici vedle dosavadního zemského signetu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution