1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Ekonomika a práce

Jaké účinky mají demografické změny na saský pracovní trh?

Ve srovnání s ostatními spolkovými zeměmi má Sasko na každých 1.000 obyvatel vysoký podíl zaměstnanců podléhajících povinnosti platit sociální pojištění.

Demografický vývoj má však také dopady na trh práce. Počet práceschopných obyvatel Saska bude klesat rychleji než počet obyvatel. Spolu s tím bude ale zároveň stoupat průměrný věk zaměstnanců.

Podíl obyvatel v práceschopném věku klesne do roku 2020 přibližně o pětinu. Na saském pracovním trhu tak bude k dispozici citelně menší množství práceschopných osob.

V Sasku doposud vstupovalo na pracovní trh více mladých lidí, než těch starších odešlo. Tento poměr se od roku 2010 otočí, takže mladí již nebudou co do počtu schopni nahrazovat starší pracovníky v poměru 1 : 1. Především u vysoce kvalifikovaných pracovníků lze očekávat, že pro ně dojde v následujících letech ke znatelnému poklesu pracovních nabídek. Tím budou pravděpodobně dotčeny především technické a přírodní vědy, včetně oboru lékařství. V důsledku toho by se mohla snižovat poptávka po odborné pracovní síle, jestliže se např. inovativní podniky rozhodnou kvůli nedostatku nových pracovních sil vzdát svých sídel nebo upustí od rozšíření svých provozoven.

Vývoj potenciálu osob v produktivním věku v Sasku do roku 2020 (hodnota v roce 2000 odpovídá 100 %)

Zdroj: Statistický spolkový úřad; Statistický zemský úřad Svobodného státu Sasko, vlastní výpočty; upozornění: hodnoty pro rok 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020; hodnoty pro východní Německo včetně Berlína; prognózované hodnoty z 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolkové země do roku 2020 – varianta 1-W1

Zdroj: Statistický spolkový úřad; Statistický zemský úřad Svobodného státu Sasko, vlastní výpočty; upozornění: hodnoty pro rok 2000, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020; hodnoty pro východní Německo včetně Berlína; prognózované hodnoty z 11. koordinovaného předběžného výpočtu počtu obyvatel spolkové země do roku 2020 – varianta 1-W1
(© Saská státní kancelář)

Znamená pokles počtu obyvatel i snížení nezaměstnanosti?

Ne všichni zvládají to stejné. Pracovní síly mají velmi rozdílnou kvalifikaci.

Na pracovním trhu bude zvýšená poptávka po jedincích s vysokou kvalifikací, zatímco pro méně kvalifikované se vyhlídky na pracovním trhu budou měnit spíše méně.

Na základě poptávky po odbornících však lze očekávat, že profesní příležitosti mladých dospělých se díky klesající nabídce pracovních sil výrazně zlepší.

Co znamenají změny na pracovním trhu pro podniky?

Jestliže ze střednědobého až dlouhodobého hlediska bude výdělečně činných osob nejen ubývat, ale budou navíc stárnout, musí se na to podniky připravit.

Za poslední roky byl další rozvoj firemního know-how zajišťován především díky zaměstnávání mladých vzdělaných osob, které vstupují poprvé do pracovního procesu. Starší pracovníci byli naopak stále více propouštěni do předčasného důchodu nebo mezi nezaměstnané. Tato cesta povede v budoucnu do slepé uličky, protože potenciál mladých odborníků bude neustále klesat. Proto podniky nebudou ve své podnikové personální politice moci jinak, než intenzivněji udržovat a dále rozvíjet odborné kompetence svých starších zaměstnanců.

Marginalspalte


Illustration

© Institution