1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Podílnictví a záruky Svobodného státu Sasko

Podílnictví

Stát ovlivňuje hospodářství mnoha způsoby, přičemž stanovuje právní rámcové podmínky - daně, pojištění, předpisy na ochranu životního prostředí a mnoho dalšího. Kromě toho ale sám vystupuje jako podnikatel nebo se podílí na ostatních podnicích. Ministerstvo financí spravuje tato státní podílnictví, jako například v saské finanční skupině, v saské Aufbaubank - Förderbank, na letištích v Drážďanech a Lipsku, v tradičních podnicích, jako je Státní výrobna porcelánu v Míšni a Saská paroplavba, jakož i výrobních závodech, jako je centrum mikroelektroniky Zentrum Mikroelektronik Dresden AG.

Podle Rozpočtu svobodného státu Sasko je podnikatelská činnost státu přípustná zásadně pouze ke sledování důležitých státních zájmů. Cíl, smysl a využití podílnictví musí být zaměřeny na veřejnost, to znamená na zájmy a snahy obyvatel Saska. S tímto neslučitelné by bylo podnikání, jehož výhradním nebo prvořadým účelem by bylo dosažení zisku. Podílnictví Svobodného státu Sasko tímto není drženo, aby bylo státu jako podnikateli otevřeno pole ekonomické činnosti. Mnohem více je nástrojem formování, aby mohly být prosazeny hospodářské, strukturální a místní a také pracovně politické cíle.

Podílnictví Svobodného státu Sasko na podnicích jsou neustále kontrolována z toho hlediska, zda jsou ještě nutně nevyhnutelná. K lepšímu prosazování státních cílů může být jinak Svobodnému státu Sasko také v budoucnosti - především s ohledem na silnější konkurenci a globalizaci - nabídnuto vstoupit do nových podílnictví na podnicích.

Státní ministerstvo financí zpravidla každý rok předkládá zprávu o podílnictví. Umožňuje přehled o vývoji podílnických podniků a podílnické politiky Svobodného státu Sasko a tím je důležitým a uceleným informačním podkladem pro zajímající se veřejnost. Zpráva o podílnictví představuje v krátké a přehledné formě podílnictví Svobodného státu Sasko s jeho podstatnými podnikatelskými ciframi, podává informace o společensko-právních vztazích podniků a jmenuje členy orgánů.

Záruky

Svobodný stát Sasko podporuje zárukami za bankovní kredity a garancemi za kapitálové podílnictví hospodářství, volná povolání a zemědělství a lesnictví. Doprovází úspěch slibující záměry právě tehdy, když chybí jistoty běžné v bankovnictví a nutný vlastní kapitál pro financování z cizích zdrojů.

Svobodný stát Sasko přebírá v rámci oprávnění zákonem o rozpočtu záruky, garance a ostatní jistoty pro národohospodářské záměry hodné podpory, které jsou ve Svobodném státu Sasko prováděny. Předpoklady, za kterých lze převzít záruky, vyplývají v podstatě ze směrnic o zárukách Svobodného státu Sasko a směrnic o zárukách pro spolkové/zemské programy.

Ve Svobodném státě se záruční programy rozdělují na programy, ve kterých paralelně ručí spolek a Svobodný stát, a ty, ve kterých ručí Svobodný stát sám.

Obecně platí princip subsidiarity, tzn. paralelní spolkové/zemské ručení má přednost před zemským ručením.

O ručení musí být zažádáno přes kreditní institut (domácí banka). Banka žádost předá - na základě výše požadované částky ručení - odpovídajícímu zmocněnci ručení.

Marginalspalte


Illustration

© Institution