1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Struktura hospodářství

Lipské veletrhy

Lipské veletrhy
(© Leipziger Messe GmbH)

Svobodný stát Sasko je zemí se silnou tradicí průmyslu a obchodu, jež sahá hluboko do minulosti. Díky staletí trvajícímu textilnímu průmyslu a těžkému průmyslu založenému na těžbě v místních dolech se zde již v roce 1830 naplno rozvinula průmyslová revoluce. V neposlední řadě se díky porcelánu vyráběnému v manufaktuře v Míšni staly saské výrobky známé po celém světě. Jak šel technický vývoj kupředu, vznikly vedle tradičního textilního průmyslu nové obory, zejména strojírenství a elektrotechnika.

Na rozšiřující se industrializaci Německa se v 19. a na počátku 20. století ve značné míře podílely saské podniky. Ohromný význam průmyslového sektoru zůstal zachován rovněž po 2. světové válce. V NDR zajišťovaly tři saské okresy 40 % průmyslové výroby NDR. Přechod na tržní hospodářství zahájený v roce 1990 však vedl k rozsáhlému zhroucení tradičních hospodářských struktur, které byly v NDR po dlouhou dobu zakonzervovány, a k zániku mnoha nerentabilních pracovních míst. V současnosti může Sasko opět navázat na průmyslové tradice země a vyvíjí se z něj konkurenceschopný průmyslový region.

V Sasku je v současnosti pět různých hospodářských regionů se třemi městskými centry, které fungují jako motory ekonomiky. Mezi Drážďany a Freibergem sídlí zejména mikroelektronický a elektrotechnický průmysl (»Silikonové Sasko«), sídlo zde mají společnosti jako AMD, Infineon a Deutsche Solar AG či Freiberger Compound Materials. Hospodářská oblast severozápadního Saska se nachází kolem obchodní metropole Lipska, kam se soustředí sdělovací prostředky a finanční služby, zatímco ve středním Sasku se v aglomeraci kolem Saské Kamenice a Cvikova tradičně koncentruje strojírenství a automobilový průmysl. Kolem těchto center se tvoří stále hustší regionální sítě. Tento vývoj lze pozorovat například v oboru mikroelektroniky na podnicích v Drážďanech a Freibergu, na automobilovém průmyslu a strojírenství v Saské Kamenici / Cvikově nebo na městě sdělovacích prostředků Lipsku. Východní Sasko, Krušné hory a Horní Fojtsko, které byly v době NDR po stránce strukturální zaměřeny spíše jednostranně, mají až dodnes výrazně závažnější problémy zvládnout přechod na tržní hospodářství a vyprofilovat se jako moderní hospodářský region.

Důležitou součástí saského hospodářství jsou středně velké podniky. Tyto podniky se většinou vyznačují strukturou odpovídající malým firmám. Více než dvě třetiny (přibližně 68 %) ze 114 459 společností a státních zařízení (se zaměstnanci, na které se vztahuje režim sociálního zabezpečení) měly v roce 2007 až pět zaměstnanců, 21 % těchto podniků zaměstnávalo 6 až 19 lidí a pouze méně než 2 % z nich mělo 100 a více zaměstnanců. Přibližně 96 % všech podniků zaměstnává méně než 50 pracovníků (na než se vztahuje režim sociálního zabezpečení). Přitom stále roste počet osob samostatně výdělečně činných. Podíl samostatně výdělečně činných osob na počtu obyvatel v produktivním věku se v Sasku od roku 1991 (4,6 %) zvýšil na 11,5 % v roce 2007. Míra samostatně výdělečných osob je zde nejvyšší ze všech východních spolkových zemí, které nejsou městskými státy.

Marginalspalte


Illustration

© Institution