1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Svobodný stát Sasko otvírá svoji zprostředkovatelskou kancelář v Praze

»Je mi potěšením, že Vás mohu přivítat na dnešním otevření saské zprostředkovatelské kanceláře v Praze.

Co trvá dlouho, je nakonec dobré. Pro saskou zprostředkovatelskou kancelář jsme hledali vhodné místo od roku 2004. A dnes ji můžeme konečně otevřít.

Děkuji Vám, že jste přišli, a srdečně Vás vítám na „dobrém místě“ Svobodného státu Sasko v Praze. S dnešním otevřením má Svobodný stát Sasko konečně svoji »adresu« v České republice.

A těší mě, že Svobodný stát Sasko může být zase jednou průkopníkem: Neboť zprostředkovatelská kancelář zde v Praze je první německé spolkové země v Čechách. A leží v samém srdci tohoto nádherného města.

Saským »vyslanectvím« bychom zde chtěli ozřejmit následující:

Dobré vztahy mezi sousedními zeměmi se neprojevují pouze na národní úrovni. Mnohem více žijí tyto vztahy tam, kde se setkávají lidé.

A to jsou regiony, kde se země dotýkají. Neříkám vědomě »hraniční regiony«. Neboť hranice mezi Německem, mezi Svobodným státem Sasko a Čechami již dávno není hranicí, která by rozdělovala.

Je sice pravda: Úzké přátelství dále za hranicemi jsme mohli rozvíjet teprve poté, co jsme setřásli komunismus.
Ale od té doby dělaly vztahy větší a větší pokroky. A nyní můžeme konečně říci: Překročili jsme hranice.

Vážené dámy a pánové,

že dobré vztahy nejsou žádnou samozřejmostí, nám připomíná dnešní vzpomínkový den. Ten je symbolem temné kapitoly německo-českých vztahů. 18. červen neznamená pouze smrt lidí, kteří se před sedmdesáti lety podíleli na atentátu na Reinharda Heidricha. Neboť vzpomínáme také na masakr v Lidicích a Ležákách.

Zde je zřejmé, jakou vinu si na sebe Němci tenkrát vzali a jakou odpovědnost my Němci máme i dnes. Odpovědnost za to, aby se takové zvěrstvo neopakovalo.

Pro mě je téměř zázrak, že navzdory těmto hrozným událostem zde můžeme být po 70 letech společně. A že letos můžeme oslavit již 20leté výročí společné deklarace mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Otevření zprostředkovatelské kanceláře dnes je pro mě dalším povzbuzujícím znamením pro dobrou budoucnost česko-saských kontaktů.

Vážené dámy a pánové,

v našem regionu stojíme před novými výzvami: Neboť se znovu a znovu obnovují tradiční obchodní a hospodářské vztahy.

A to v regionu uprostřed Evropy, který byl kdysi prosperujícím a pulsujícím srdcem kontinentu.

Srbské přísloví hovoří o tehdejších i dnešních dobrých vztazích v našem regionu: »Do Prahy a Wrocławi je to blíž než do Berlína.«

Na to bychom chtěli znovu společně navázat. A proto je dobré, že pro tyto četné činnosti nyní máme působiště.

Adresa, telefonní číslo, kontaktní partner pro ty, kteří chtějí sasko-českou spolupráci i nadále posilovat a prohlubovat.

Chceme zprostředkovatelskou kancelář zřídit jako výlohu pro Svobodný stát Sasko:

Pro saské nápady, saské produkty, saskou kulturu. A pro lidi, kteří za tím stojí:

Síť vztahů mezi Saskem a Čechami, mezi Svobodným státem a Českem je již utkaná. A na tuto síť navážeme zde zprostředkovatelskou kanceláří v Praze. V žádném případě nenahrazuje stávající svazky, jako například spolupráci vysokých škol a výzkumných zařízení, spolupráci v oboru školství, mládeže a vzdělávání, partnerství měst, kooperací a společných projektů muzeí, divadel a orchestrů, jakož i společné projekty na ochranu proti povodním a přeshraniční práci policistů. A v neposlední řadě spolupráci spolků a podniků v oboru hospodářství.

Vážené dámy a pánové,

takový projekt jako tato zprostředkovatelská kancelář není nic, co by bylo lehce zvládnutelné. To, abychom dnes mohli otevřít dveře, vyžadovalo mnoho námahy a hojnou podporu.

Vy, milý pane premiére Nečasi, jste naše přání, najít domov zde v »Lužickém semináři«, vždy podporoval. Za to Vám patří náš velký dík.

Děkuji také české vládě za její podporu, obzvláště panu ministrovi zahraničních věcí Schwarzenbergovi, který celá léta naše přání vždy propagoval.

Můj zvláštní dík patří také ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vlastníkovi »Lužického semináře«. Naplnil jste »saský sen«: zavedení kontaktní kanceláře v historické budově, která jako máloco jiného stojí za spojenectvím našich regionů.

Můj dík patří také plánovačům a dělníkům, kteří kancelář vybudovali a rekonstruovali.

A v neposlední řadě patří můj dík také zaměstnankyním a zaměstnancům Saské státní vlády za jejich dlouholeté úsilí, postavit projekt zprostředkovatelské kanceláře v Praze na nohy.

Vážená paní Rehmová, vážený pane Dr. Micheli,
Vám jako ‚vyslancům‘ Svobodného státu Sasko zde na místě přeji vždy dobrá jednání a úspěšné vytváření sítě.

Vážené dámy a pánové,

přeji saské zprostředkovatelské kanceláři v Praze dobrý start. Aby dobré sousedství a spolupráce regionů v srdci Evropy dále nesly četné plody.«

Marginalspalte


Illustration

Kontakt

Kontaktní osoba

Dr. David Michel

© Institution