1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Regionální partnerství

Intenzivní formou spolupráce jsou pro Sasko meziregionální partnerství. Jsou oficiálně iniciována vládami regionů a svými tématy oslovují mnoho společenských skupin.

Organizace partnerství

Základem meziregionálního partnerství je společné prohlášení o spolupráci, které zdůrazňuje politickou vůli pro spolupráci v různých oblastech na obou stranách. Stávající společné aktivity se meziregionálním partnerstvím institucionalizují a dále podporují politicky i finančně.

Regionální partnerství řídí bilaterální pracovní skupiny. Na saské straně partnerství koordinuje Saská státní kancelář. Hlavní body udává Sasko zejména v úzké spolupráci se sousedními regiony v České republice a Polsku.

Polsko

Zámecké náměstí v hlavním městě Polska ve Varšavě.

Zámecké náměstí v hlavním městě Polska ve Varšavě.
(© Shutterstock)

Společná historie Polska a Saska byla utvářena zejména vládou Augusta Silného, který byl od roku 1694 do roku 1733 jak kurfiřtem Saska jako Friedrich August I., tak králem Polska jako August II. Na jeho funkční období plynule navázalo funkční období saského kurfiřta Friedricha Augusta, který současně vládl v Polsku jako král August III. do roku 1763. 

Dnešní spolupráce mezi Německem a Polskem se zakládá na smlouvě o dobrých sousedských vztazích a přátelské spolupráci ze 17. června 1991. Svobodný stát Sasko uzavřel na bázi této smlouvy dohody o spolupráci se dvěma polskými vévodstvími.

Saské partnerské regiony

Česká republika

Praha, hlavní město České republiky

Praha, hlavní město České republiky
(© Shutterstock)

Češi a Sasové mají pohnutou společnou historii. Sasové dosáhli v 16. století blahobytu a uznání zejména díky těžbě stříbra, což hnalo kupředu osídlování Saska a české části Krušných hor v Čechách. Počátkem 17. století se Sasko stalo útočištěm řady Čechů, kteří byli na útěku před rekatolizací tehdejšího císaře.

V dnešní době udržuje Svobodný stát Sasko s Českou republikou velmi úzké partnerství v mnoha oblastech. Příhraniční vládní okrsky začaly navíc spolupracovat se sousedními severočeskými okresy.

Saský partnerský region

Další vztahy s Českou republikou

Saská státní vláda udržuje čilé kontakty se svými bezprostředně hraničními sousedními regiony, okresy Karlovy Vary, Liberec a Ústí. S prezidenty těchto regionů byly podepsány »Společné dohody«, které upevňují a prohlubují spolupráci.

Marginalspalte


Illustration

© Institution