1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Saksonia ulega przemianie

Pojęcie demografii

Pojęcie demografii pochodzi z greckiego (démos –naród, graphé – opis). Demografia to dyscyplina naukowa zajmująca się życiem, istnieniem i przemijaniem ludzkości. Demografia rejestruje i bada ludność, jej strukturę (np. wiek, płeć, narodowość, strukturę budżetową), przemieszczenia ludności (mobilność, saldo ludności, saldo grup opuszczających region) i historię ludności. Posługuje się statystyką. Najistotniejsze wskaźniki to tzw. drzewka ludności.

Przemiany demograficzne

Pojęcie demograficznych przekształceń jest wprowadzane do naszego codziennego dnia coraz częściej. Specjaliści rozumieją pod tym pojęciem coraz głębsze zmiany naszego społeczeństwa, powodowane wydłużającym się okresem życia, zmniejszającym wskaźnikiem urodzeń, naruszeniem tradycyjnych struktur rodziny i opuszczaniem kraju. Przemiany demograficzne nie oznaczają zatem normalnych procesów demograficznych, które występują w każdym społeczeństwie. Liczba osób w każdym kraju i regionie ulega wahaniom stale, zarówno w przypadku łącznej liczby jak i zestawienia grup wiekowych.

Jak przejawia się przemiana?

Przemiana demograficzna następuje powoli. Zmiany są widoczne po upływie dłuższych odcinków czasu.

Zestawienie faktów

Jak do tej pory przejawiały się zmiany demograficzne w Saksonii? Jakie zmiany przewiduje się do roku 2020?

Przemiana przynosząca skutki

Zmiana demograficzna przynosi ze sobą przemiany praktycznie we wszystkich zakresach życia. Tutaj uzyskają państwo odpowiedzi na często stawiane pytania.

Marginalspalte


Illustration

© Institution