1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Edukacja i nauka

W jaki sposób polityka w zakresie edukacji wiąże się z rozwojem ludności?

W znaczący sposób. Ponieważ w społeczeństwie mniejszym i jednocześnie starzejącym się istotne jest zabezpieczenie dobrobytu poprzez wiedzę i wykształcenie wszystkich jednostek. Inwestycje w rozum lub takzwany kapitał ludzki mają coraz większe znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa.

Wskutek rozwoju spoleczeństwa rodzą się duże wymagania ale jednocześnie powstają obszary wymagające kształtowania na nowo. I tak odpowiednie kształcenie najmłodszych może rozpocząć się wcześniej. W przedszkolu i szkole tworzone są podstawy dla nauki przez całe życie. Podstawy te są stale pogłębiane w szkołach wyższych i w ramach zawodowego wykształcenia. Jako że zmniejsza się liczba pracowników wykwalifikowanych, także ustawiczne kształcenie zawodowe młodszych i starszych pracowników staje się coraz ważniejsze. Przedsiebiorcy muszą zainwestować więcej w szkolenia i kształcenia ustawiczne ponosząc odpowiedzialność za przyszłość.

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na szkolnictwo w Saksonii?

Liczba uczniów w Saksonii zmniejszyła się gwałtownie w ostatnich latach, w szkołach średnich i gimnazjach nawet o połowę. W związku z tym Wolne Państwo Saksonii musiało zamknąć w okresie 1990- 2005 800 szkół.

Sieć szkół w Saksonii stała się dzięki temu stabilna. Szkoły podstawowe i gimnazja poradziły sobie z dramatycznym spadkiem urodzeń. Mówiąc obrazowo sieć szkół ma wprawdzie większe oczka ale możliwe jest zaoferowanie czegoś więcej dla uczniów, którzy w niej pozostają. Więcej różnorodności w zakresie szkolnych i pozaszkolnych ofert oraz jakość dzięki celowanemu kształceniu nauczycieli a także inwestycje wspierające budowę szkół. Przy tym nową drogę wskazują dobrze wyposażone centra szkół zawodowych. Szkolna sieć powinna być skonstruowana w taki sposób, aby nie skutkowała tworzeniem zbyt długich dróg do szkół./ W tym celu wzywa się powiaty i gminy do opracowywania rozsądnych i praktycznych rozwiązań w tym zakresie.

Co oznacza pojęcie »uczenia się przez całe życie«?

Nauka przez całe życie to koncepcja łamiąca dotychczasowe struktury kształcenia i przebieg drogi edukacji, która często postrzegana była jako kończąca się z dniem ukończenia szkoły względnie studiów. Wraz z mniejszającą się liczbą osób w wieku zarobkowym coraz większego znaczenia nabiera poszerzanie wiedzy w toku życia zawodowego. Nauka przez całe życie funkcjonuje przy tym z uwzględnieniem założenia, że starsi są tak samo produktywni jak młodsi, o ile zostaną odpowiednio zmotywowani i stale będą aktualizować swoją wiedzę.

Tym samym koncepcja nauki przez całe życie przenika wszystkie obszary kształcenia przedszkolnego, szkolnego, zawodowego, szkolnictwo wyższe oraz obszary ogólnego i zawodowego kształcenia ustawicznego i oznaczać może ponowne rozpoczęcie edukacji lub też certyfikację umiejętności uzyskanych w ramach kształcenia zawodowego.

W jaki sposób szkoły wyższe i uniwersytety mogą się dostosować do rozwoju ludności?

Osoby urodzone na początku lat 90 w tej chwili trafiają na uczelnie wyższe i uniwersytety. Mniejsza liczba saksońskich maturzystów ma negatywny wpływ na kondycję szkół wyższych i uniwersytetó jednak nie w takim wymiarze jak na szkoły, ponieważ liczba osób rozpoczynających studia jest uzależniona jeszcze od innych czynników takich jak wybierane kierunki czy tez liczba studentów z zachodniej cześci Niemiec oraz zagranicy.

Częściej niż w przeszłości szkoły wyższe i uniwersytety muszą oferować atrakcyjną i konkurencyjną ofertę aby przyciągnąć studentów. Ponadto konieczne będzie takie ukształtowanie tych obiektów, aby więcej studentów kształciło się na kierunkach, na które istnieje zwiększone zapotrzebowanie.

Jaki wpływ mają zmiany demograficzne na szkolnictwo na innowacyjność?

Starsi zatrudnieni mają także prawdopodobnie spowalniający wpływ na działanie innowacji w zakresie gospodarki względnie powstających firm. W dłuższym czasie oznacza to zapotrzebowanie na kwalifikacje wyżeszj jakości oraz utworzenie potencjału innowacyjnego wśród starszych pracowników z jego szerszym wykorzystaniem.

Marginalspalte


Illustration

© Institution