1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Parlament krajowy - Landtag

Saksoński parlament krajowy w Dreźnie

Saksoński parlament krajowy w Dreźnie
(© Döring, Sven)

Bezpośrednio po przystąpieniu NRD do ustawy zasadniczej dnia 3. października 1990 roku Saksonia stała się krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec. Już 14. października 1990 roku miały miejsce w Saksonii wybory do parlamentu krajowego. Przy wyborach z dnia 11. września 1994 roku kadencja parlamentu została wydłużona z czterech na pięć lat, dlatego następne wybory odbyły się 19. września 1999 roku oraz 19. września 2004 roku.

Najwyższym przedstawicielem narodu jest saksoński parlament krajowy – Landtag. Konstytucja określa parlament krajowy jako »miejsce tworzenia woli politycznej«. Należy do niego zarówno władza ustawodawcza jak i kontrola nad władzą wykonawczą. Wybierany na 5-letnią kadencję parlament krajowy może rozwiązać się sam na wniosek 2/3 swoich członków.

Ustawodawstwo parlamentu krajowego uzupełniane jest trzystopniową procedurą ustawodawstwa społecznego. Na wniosek społeczeństwa (40.000 głosów) uruchamiana jest bezpośrednia procedura demokratyczna. Jeśli parlament krajowy odrzuci wniosek, wówczas przy poparciu 450.000 osób uprawnionych do głosowania można przeprowadzić społeczną inicjatywę ustawodawczą wraz z powiązanym z nią referendum, w którym decyduje zwykła większość głosów.

Wybierany przez parlament krajowy premier kraju związkowego oraz ministrowie tworzą rząd kraju związkowego jako najwyższa władza wykonawcza. Rząd może zostać obalony wyłącznie wskutek wybrania przez parlament krajowy nowego premiera (konstruktywne votum nieufności). W czwartej kadencji (2004–2009) parlament krajowy liczy 124 deputowanych. Przewodniczącym parlamentu jest Erich Iltgen, pierwszym wiceprzewodniczącym Regina Schulz, drugim wiceprzewodniczącym Andrea Dombois, a trzecim wiceprzewodniczącym Gunther Hatzsch.

Marginalspalte


Illustration

© Institution