1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Zgrabna administracja

Prezes rady ministrów i ministerstwa

Na szczycie administracji Wolnego Państwa jest Państwowa Kancelaria i osiem ministerstw. Zasada resortu zakłada, że każdy członek rządu państwa działa we własnym zakresie na własną odpowiedzialność. Prezes rady ministrów przejmuje kompetencje w zakresie wytycznych i ponosi odpowiedzialność za zasadniczy kierunek polityki.

Do zakresu zadań Prezesa rady ministrów należy określanie liczby ministerstw, powoływanie i zwalnianie ministrów, sekretarzy, urzędników i sędziów. Reprezentuje on Wolne Państwo na zewnątrz i udziela prawa łaski. Saksońska Kancelaria Państwowa bezpośrednio pomaga mu w tym. W stosunku do ministerstw przejmuje ona funkcję sztabu. Szef Kancelarii Państwowej prowadzi konferencje sekretarzy, która jest przygotowaniem do posiedzeń gabinetu. Wspiera Prezesa rady ministrów przy określaniu wytycznych polityki i kontroluje ustawy pod kątem ich zgodności z konstytucją zanim zostaną podpisane przez Prezesa rady ministrów. Rzecznik rządu reprezentuje politykę rządu przed mediami i odbiorcami.

Administracja kraju

Administracja kraju jest w większości zbudowana trójstopniowo. Składa się z rządu (Kancelaria Państwowa i ministerstwa), »instancji środkowej« (trzy dyrekcje krajowe i inne najwyższe urzędy krajowe) oraz »poziomu niższego« (miasta bez powiatu oraz urzędy starostw w zakresie wypełniania obowiązków państwowych i niższe państwowe urzędy specjalne. W toku upraszczania administracji istnieją punkty o dwustopniowej strukturze jak np. policja w Saksonii.

Marginalspalte


Illustration

© Institution