1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Udziały i poręczenia Wolnego Kraju Związkowego

Udziały

Kraj związkowy wpływa na gospodarkę w różny sposób, ustalając prawne warunki ramowe — podatki, ubezpieczenia, ograniczenia środowiskowe i inne. Oprócz tego występuje również jako przedsiębiorca lub ma udziały w innych przedsiębiorstwach. Ministerstwo Finansów sprawuje opiekę nad tymi udziałami, jak na przykład w Grupie Finansowej Saksonia, Saksońskim Banku Rozwoju, Banku Wsparcia, w lotniskach w Dreźnie i Lipsku, w tradycyjnych przedsiębiorstwach, jak w Krajowej Manufakturze Porcelany w Miśni oraz Saksońskiej Żegludze Parowej, a także w zakładach produkcyjnych, takich jak Centrum Mikroelektroniki Dresden S.A.

Zgodnie z regulaminem budżetowym Wolnego Kraju Związkowego Saksonia udział Kraju Związkowego w przedsięwzięciach komercyjnych jest możliwy z zasady tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na ważny interes krajowy. Cel, sens lub korzyść z udziałów muszą tym samym być ukierunkowane na interes publiczny, czyli na interesy i dążenia mieszkańców Saksonii. Niezgodne byłoby z tym działanie, w którym wyłącznym lub głównym celem jest generowanie dochodu. Udziały Wolnego Kraju Związkowego Saksonia nie są zatem utrzymywane w tym celu, by występujący w roli przedsiębiorcy kraj związkowy prowadził działalność gospodarczą. Są one raczej instrumentem kreującym, służącym do realizacji celów ekonomicznych, strukturalnych, lokalnych oraz z zakresu polityki pracy.

Udziały Kraju Związkowego Saksonia są za każdym razem sprawdzane pod kątem tego, czy udział kraju w przedsiębiorstwie jest w dalszym ciągu konieczny. W celu lepszej realizacji celów publicznych Wolny Kraj Związkowy Saksonia może być również w przyszłości zmuszony do udzielania się w nowych przedsięwzięciach — głównie ze względu na zaostrzającą się konkurencję i globalizację.

Krajowe Ministerstwo Finansów przedkłada z reguły jeden raz do roku sprawozdanie z udziałów. Pozwala to na zachowanie przejrzystości rozwoju przedsiębiorstw z udziałami kraju związkowego oraz polityki dotyczącej tych udziałów, przez co sprawozdania te stają się ważnym i kompaktowym źródłem informacji dla opinii publicznej. Sprawozdanie z udziałów przedstawia w krótkiej i przejrzystej formie udziały Wolnego Kraju Związkowego Saksonia wraz z istotnymi danymi, stosunkami publiczno-prawnymi przedsiębiorstw i wskazuje członków organów.

Poręczenia

Wolny Kraj Związkowy Saksonia udziela wsparcia gospodarce, wolnym zawodom, rolnictwu i leśnictwu poprzez poręczenia kredytów bankowych i gwarancje udziałów kapitałowych. Wspiera zapowiadające się dobrze przedsięwzięcia wtedy, gdy brak jest zwyczajowych zabezpieczeń bankowych i koniecznego kapitału własnego dla zapewnienia finansowania zewnętrznego.

W ramach uprawnień udzielonych ustawą budżetową Wolny Kraj Związkowy udziela poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń dla ważnych z punktu widzenia gospodarki narodowej przedsięwzięć, które są realizowane w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia. Warunki, pod którymi mogą zostać udzielone poręczenia wynikają w znacznej mierze z wytycznych Kraju Związkowego Saksonia dotyczących poręczeń oraz wytycznych dotyczących poręczeń dla programów federalnych i krajowych.

W Wolnym Kraju Związkowym programy poręczeniowe są rozróżniane na programy, w których jednocześnie poręczenia udziela federacja i kraj związkowy oraz programy, w których poręczenia udziela tylko kraj związkowy.
Z zasady obowiązuje zasada subsydiarności, czyli poręczenie federacji i kraju związkowego ma pierwszeństwo przed poręczeniem tylko kraju związkowego.

Wniosek o poręczenie musi zostać złożony przez bank (bank przedsiębiorcy). W zależności od wysokości wnioskowanego poręczenia bank przekazuje wniosek do odpowiedniego podmiotu udzielającego poręczenia.

Marginalspalte


Illustration

© Institution