1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Rynek pracy

Rozwój zatrudnienia (stan: 2007)

Rozwój zatrudnienia (stan: 2007)
(© Urząd Statystyczny Saksonii, Grupa robocza ds. klasyfikacji zatrudnienia federacji i krajów związkowych)

Przejście z bezproduktywnego społeczeństwa NRD do struktur gospodarki rynkowej, w połączeniu z odpowiednią restrukturyzacją gospodarczą, od 1990 pozostawiło głębokie ślady w strukturze zatrudnienia Wolnego Państwa Saksonii. Liczba zatrudnionych została zredukowana w latach od 1989 do 1993 o jedną trzecią. Po niewielkim wzroście do roku 1995 liczba ta ustabilizowała się i wykazuje nieznaczne roczne wahania.

W latach po roku 2001, z wyjątkiem roku 2004, ponownie zarejestrowano poważny spadek, tak że w roku 2005 przeciętna wartość roczna była najniższą w Saksonii od wielu lat. W latach 2006 i 2007 liczba zatrugnionych wzrosła jednak ponownie i średnia wyniosła w roku 2007 1,945 miliona. Przy tym doszło do znaczącego przemieszczenia wartości między poszczególnymi branżami gospodarczymi. Jednocześnie stwierdzono intensywny wzrost bezrobocia. Do roku 1994 liczba bezrobotnych wzrastała (bezrobotni wg wartości procentowej w zależności od ilości zatrudnionych osób cywilnych) do wartości 15,7%. Po niewielkim spadku w roku 1995 doszło do wzrostu do roku 1998 do wartości 18,8%. Po kolejnych spadkach do roku 2000 wartość wzrosła ponownie do 20% w roku 2002. W kolejnych latach wartość bezrobocia zmniejszyła się znacząco i średnioroczna wartość wyniosła w roku 2007 16,4%.

Jednakże wskaźnik bezrobocia nie oddaje dokładnie faktycznych przemian. Aby opisać właściwie sytuację na rynku pracy konieczne jest uwzględnienie skróconego czasy pracy, działań politycznych na rynku pracy jak również regulacji dla starszych pracowników, szczególnie istotnych w latach do 1996. W roku 2007 w Saksonii średnio 407.700 osób było  dotkniętych bezrobociem. Biorąc pod uwagę średnią liczbę zatrudnionych wskaźnik niedostatecznego zatrudnienia o wartości 20,8% był znacznie mniejszy niż w poprzednich latach. Jednakże poziom ten zmienia się w zależności od regionu.

Marginalspalte


Illustration

© Institution