1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Finansowanie radia i telewizji

Finansowanie radia

Finansowanie radia
(© Saksonska Kancelaria Panstwowa)

Publiczne radio i telewizja finansowane są przede wszystkim z opłat abonamentowych. Kwoty te pokrywają większą część kosztów, które powstają w przypadku instytucji tego typu w powiązaniu z produkcją, kształtowaniem i nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych. Zasadniczo opłata ta jest wnoszona przez każdego użytkownika, także jeśli nie chce korzystać z państwowych programów. Tym samym nie jest to świadczenie zapewniające świadczenie przeciwne, ale środek wprowadzony przez kraje na potrzeby finansowania radia i telewizji w Niemczech. Opłata abonamentowa jest powiązana wyłącznie z utrzymywaniem urządzenia do odbioru radia i telewizji.

Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej wynika z umowy o opłatach z tytułu radia i telewizji (RGebStV). Wysokość opłat abonamentowych i ich podział określone są w umowie o finansowaniu radia i telewizji (RFinStV).

Dalsze informacje dostępne są w centrali poboru opłat (GEZ) pod adresem

Marginalspalte


Illustration

© Institution