1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Němska zwjazkowa rada

Němska zwjazkowa rada w Berlinje

Němska zwjazkowa rada w Berlinje
(© Istockphoto)

Saksojo w Němskej zwjazkowej radźe

Swobodny stat Sakska skutkuje, kaž wšě druhe kraje, jako dźěl Zwjazkoweje rady při zakonjedawarstwje Zwjazka sobu. Rozdźělenje hłosow w Zwjazkowej radźe rjaduje so po ličbje wobydlerstwa jednoho kraja.

Wot cyłkownje 69 městnow ma Sakska prawo na štyri. W Zwjazkowej radźe sedźa čłonojo wotpowědnych krajnych knježerstwow. Zwjazkowa rada je direktnje na zakonjedawarstwje wobdźělena. Wona móže zakonje w Zwjazkowym sejmje namjetować a dóstanje wšě zakonje k wothłosowanju předpołožene.

Je-li naćisk zakonja w Zwjazkowym sejmje trěbnu wjetšinu namakał, so wón jako zakoń Zwjazkowej radźe posrědkuje. Njepřihłosuje-li Zwjazkowa rada zakonjej, móže wona Wujednanski wuběrk zazwonić. We Wujednanskim wuběrku sedźa w samsnej ličbje čłonojo Zwjazkoweho sejma a Zwjazkoweje rady. Wotchileja-li so wobzamknjenja Wujednanskeho wuběrka wot tych Zwjazkoweho sejma, je wospjetne wobzamknjenje w Zwjazkowym sejmje trěbne.

Při přihłosowanskich zakonjach je přihłosowanje Zwjazkoweje rady njeparujomne. To su na přikład zakonje, kotrež nastupaja financy a zarjadniske kompetency krajow abo wustawu změnjace zakonje.

Při spřećiwjenskich zakonjach móže Zwjazkowy sejm dać zakonjej płaćiwosće nabyć, hdyž njeje we Wujednanskim wuběrku k žanej přezjednosći dóšło. Za to pak je we wospjetnym wothłosowanju w Zwjazkowym sejmje absolutna wjetšina trěbna.

Marginalspalte


Illustration

© Institution