1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wopon

Sakski statny wopon

Wopon krajneho sejma, swobodneho stata a sakski signet

Wopon krajneho sejma, swobodneho stata a sakski signet
(© Sakska statna kenclija)

Tarč sakskeho wopona so dźewjeć króć přez čorne a złoto dźěli. Z hladanišća wobhladowarja nalěwo wothorjeka doprawa dele běžacy rućany wěnc dźěli tarč.

Ruty we woponje Sakskeje poćahuja so jara prawdźepodobnje na to, zo wzdachu so wójwodźa Sakskeje-Wittenberga wokoło 1200 ródneho kraja swojeho zemjanskeho splaha w Delnjej Sakskej-Lauenburgu. W swojej formje wotpowěduja ruty wozdobjacym formam gotiki.

Historisce

Sakski wopon dźe na podłobjowo-delnjosakski wójwodski splah Askaničanow wróćo, kotřiž bydlachu w 11. lětstotku mjez Smolinowym předkrajom a Flämingom.

Jako Askaničenjo 1422 wotemrěchu, spožči němski kejžor Sigismund wójwodstwo a kurwjerchowsku dostojnošć Sakskeje markhrabi Bjedrichej Bitnemu z Mišna. Spožčenje dostojnosće da jemu prawo, jako jedyn ze sydom wjerchow němskeho kejžora sobu wolić. Z tutym podawkom přeńdźe tež wopon na Wettinow a pućowaše po Łobju horje, runje tak kaž mjeno »Sakska« same.

1918 załoženy swobodny stat nawjaza njeposrědnje na tradiciski sakski wopon z čorno-złotej hrjadowej tarču a rućanym pasom. W lěće 1990 staji so tež nowozałoženy zwjazkowy kraj Sakska do tuteje heraldiskeje tradicije.

Mjeztym zo zarjadnistwo swobodneho stata wopon w swojej jednorej, runej formje wužiwa, woznamjeni krajny sejm swój sakski pochad z baroknej wersiju znamjenja. Wopon móže so tež srjedźnje do sakskeje chorhoje zapřijeć.

Sakski krajny signet

Sakski statny wopon je wyšnostne znamjo. Wone smě so ekskluziwnje wot wuzwolenych wosobow a institucijow wužiwać. K tomu liča Sakske krajne knježerstwo, ministerski prezident, prezident a čłonojo Sakskeho krajneho sejma kaž tež zarjady, sudnistwa a notarojo Swobodneho stata Sakskeje. Dokładne postajenja namakaja so we wukazu Sakskeho krajneho knježerstwa wo wužiwanju statneho wopona.

Zo bychu tež zwjazki, firmy, towarstwa a druhe priwatne institucije swoju přisłušnosć k swobodnemu statej woznamjenić móhli, je Sakske krajne knježerstwo 1993 krajny signet wudało. Wón smě so wot kóždehožkuli swobodnje wužiwać.

Někotrym wužiwarjam bě krajny signet přemoderny a prosty. Sakske krajne knježerstwo je tohodla k 1. januarej 2005 zawjedźenje dalšeho krajneho signeta wobzamknyło. Nowy signet ma sylniši poćah k sakskemu statnemu woponej a steji nětko pódla dotalneho krajneho signeta k swobodnej dispoziciji.

Marginalspalte


Illustration

© Institution