1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Statna ministerka za kultus

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth

Brunhild Kurth
(© ddp, fotolia, SK)

Krótkobiografija

 • narodźena dnja 28. apryla 1954 w Burgstädt, wudata, jedne dźěćo
 • wot 1972 do 1976 studij na Martina Lutherowej uniwersiće Halle-Wittenberg z wotzamknjenjom jako diplomowa wučerka za biologiju a chemiju
 • wot 1976 skutkowaca jako wučerka
 • wot 1990 šulska wjednica gymnazija Burgstädt
 • wot 2001 wjednica referata 35 – gymnazije, wječorne gymnazije, kolegi – w Sakskim statnym ministerstwje za kultus
 • wot 2004 direktorka regionalneho šulskeho zarjada Zwickau
 • wot 2007 direktorka Sakskeje kubłanskeje agentury
 • wot 2011 direktorka regionalneje wotnožki Chemnitz/Kamjenica Sakskeje kubłanskeje agentury a stajna zastupjerka direktora Sakskeje kubłanskeje agentury
 • z dnja 22. měrca 2012 sakska statna ministerka za kultus

Nadawkowe pola

Kultusowe ministerstwo je najwyše šulske dohladowarstwo. Wone je zamołwite za

 • předšulske a šulske kubłanje a zdźěłowanje w dźěćacych dnjowych přebywanišćach, na powšitkownokubłanskich šulach, powołanskokubłanskich šulach a na šulach druheho kubłanskeho puća
 • kubłanske planowanje, dźěło na wučbnych planach, planowanje šulskeho wuwića a šulsku ewaluaciju
 • spěchowanje cyłodnjowskich poskitkow
 • naležnosće wučerjow
 • wučerske wu- a dalekubłanje, přewjedźenje pruwowanjow za přichodnych wučerjow Lehramtsprüfungen
 • připóznaće a hódnoćenje kubłanskich wotzamknjenjow
 • spěchowanje němskeje rěče we wukraju inkluziwnje wotpósłanje wučerjow
 • pruwowanje a připóznaće pruwowanjow za tołmačerjow a přełožowarjow
 • nadregionalne a mjezynarodne naležnosće kubłanskeje politiki
 • šulske naležnosće Serbow.

Naležnosće sporta a kulturneho kubłanja kaž tež spěchowanje twara šulow a sportnišćow słušeja tohorunja k nadawkam zarjada. Mjeno kultusowe ministerstwo wopřijima historisce zrosćeny zwisk mjez kubłanjom a cyrkwju. Tak so tu tež powšitkowne naležnosće cyrkwjow a nabožinskich zhromadnosćow, kotrež nastupaja poměr mjez statom a cyrkwju, wobdźěłaja.

Temy wuknjenja přez cyłe žiwjenje zamołwja kultusowy resort w zhromadnym dźěle z druhimi ministerstwami.

Politiske kubłanje na nadstronskim zakładźe poskićuje Sakska krajna centrala za politiske kubłanje (SLpB).

Kultusowe ministerstwo dźěła z mnohimi partnerami hromadźe. K nim słušeja wosebje krajna kubłanska rada, krajna staršiska rada, krajna šulerska rada a krajna přirada za wukubłanje dorosćenych.

Politiske ćežišća

Kubłanje wotewrja šansy za přichod za kóždeho jednotliwca a za naš kraj.

Kóždy šuler w Sakskej ma swoje indiwiduelne kmanosće, sylne stronki a talenty nanajlěpje wuwić móc. Nimo přiswojenja na nałožowanje orientowaneje wědy, kompetencow a hódnotow słuša k tomu tež wuknjenska kultura, kotraž je charakterizowana wot tolerancy a demokratiskeje mjezsobnosće kaž tež wot wjesela nad pohibowanjom a sportom.

Chcu wučerki a wučerjow při jich zamołwitym dźěle podpěrować. Budźemy zhromadnje za pućemi pytać, zo bychmy zakłady za zawěsćenje trěbnych wučerskich resursow tworili, towaršnostne hódnoćenje za tute powołanje zwyšili a samozamołwitosć šulow sylnili.

Wot započatka wšitko wotwisuje. Ze splećenjom předšulskeho a šulskeho kubłanja, z našim dwuschodźenkowym šulskim systemom a našimi nowymi wučbnymi planami smy za to dobry zakład stworili, kotryž dyrbimy dale wuwiwać.

Dźěći słušeja do srjedźizny našeje towaršnosće. Intensiwěrowanje zhromadneho dźěła šulow a cyłodnjowskich dźěćacych přebywanišćow ze staršimi, z druhimi kubłanskimi zarjadnišćemi, předewzaćemi a čestnohamtskimi partnerami je mi tohodla wažna naležnosć.

Marginalspalte


Illustration

© Institution