1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Wólby

Wolić w Sakskej

Wolić w Sakskej
(© Fotolia)

Wróćozhladowanje na wurjadne wólbne lěto 2009

W lěću 2009 dyrbješe so wjele wažnych rozsudow tworić. Z třomi wólbnymi terminami dóstachu wobydlerki a wobydlerjo šansu, cyle direktnje wo politice w swojej domiznje, w Europje a w Němskej sobu rozsudźić.

Wólby do Sakskeho krajneho sejma

Wuslědki wólbow do krajneho sejma 2009 w Sakskej

Wuslědki wólbow do krajneho sejma 2009 w Sakskej
(© SK, Krajny zarjad za statistiku)

Dnja 30. awgusta 2009 wolachu Saksojo zapósłancow Sakskeho krajneho sejma. Kóždy wólbokmany staćan rozsudźi w jednym ze 60 wólbnych wokrjesow ze stajnje dwěmaj hłosomaj wo zestajenju parlamenta. Z prěnim hłosom woleše wón w swojim wólbnym wokrjesu jednoho kandidata. Druhi hłós da wón jednej stronje. Po wólbach do krajneho sejma je CDU z 40,2 procentami najsylniša sakska frakcija. Zhromadnje z FDP (10 procentow) twori CDU nowe čorno-žołte koaliciske knježerstwo. Druha najsylniša móc w Sakskej je LĚWICA z 20,6 procentami, za SPD rozsudźichu so 10,4 procentow, ZELENI docpěchu 6,4 procentow a NPD 5,6 procentow wolerskich hłosow. W cyłku zaćahny 132 zapósłancow do krajneho parlamenta.

Na konstituowacym posedźenju 5. Sakskeho krajneho sejma dnja 29. septembra 2009 bu Stanisław Tilich (CDU) znowa jako ministerski prezident woleny. Z tym nastupi Tilich swoju druhu zastojnsku dobu w swobodnym staće. Dźeń po znowawuzwolenju powoła sakski ministerski prezident swój nowy kabinet.

Kóžde pjeć lět woli so w Sakskej nowy krajny sejm. Kóždy wólbokmany staćan rozsudźi při wólbach do krajneho sejma ze stajnje dwěmaj hłosomaj wo zestajenju parlamenta. Z prěnim hłosom woli wón w swojim wólbnym wokrjesu jednoho kandidata. Druhi hłós da wón jednej stronje. Wólbokmani su wšitcy staćenjo, kotřiž su 18. žiwjenske lěto docpěli a kotřiž maja swoje hłowne bydlenje w Sakskej.

Kak so w Sakskej woli

Swobodny stat Sakska je do 60 wólbnych wokrjesow rozdźěleny. Při wólbach do krajneho sejma požada so w kóždym wólbnym wokrjesu maksimalnje jedyn kandidat wot kóždeje strony. Kandidat, kotryž móže w jednym wólbnym wokrjesu najwjace direktnych hłosow (prěnje hłosy) na sebje zjednoćić, dźe jako zapósłanc do krajneho sejma (direktny mandat) a zastupuje tam swój wólbny wokrjes. Połojca tych 120 zapósłancow krajneho sejma so na tute wašnje direktnje woli. Tajke wólby mjenuja so tež wosobowe wólby abo wjetšinowe wólby.

Rozdźělenje zbytnych 60 mandatow so přez poměrowe wólby zwěsći. Při tym so kóžda strona wobkedźbuje, kotrejž je znajmjeńša pjeć procentow wolerjow swój lisćinowy hłós (druhi hłós) dało. Poměr lisćinowych hłosow rozsudźi wo rozdźělenju druheje połojcy tych cyłkownje 120 mandatow.

Komunalne wólby a wólby do Europskeho parlamenta

2009 w Sakskej dachu komunalne wólby dnja 7. junija 2009 kaž tež wólby sakskich zapósłancow do Europskeho parlamenta.

Jako komunalne wólby pomjenuja so zjimajo wólby do městnostnych radow, gmejnskich radow a do wokrjesnych sejmikow kaž tež wólby měšćanostow resp. wjesnjanostow a krajnych radźićelow. W cyłku woleše so 491 měšćanskich a gmejnskich radźićelow. W šěsć komunach Sakskeje je so tež wo gmejnskim předsydstwje wothłosowało.

CDU je so tež dale jako najsylniša politiska móc w sakskich měšćanskich a gmejnskich parlamentach wopokazała. Po podaćach Krajneho zarjada za statistiku docpě unija podźěl hłosow wot 32,7 procentow. Druha najsylniša móc w gmejnach buchu ze 24,6 procentami znowa Swobodni wolerjo. Strona LĚWICY docpě po cyłym kraju jenož hišće 15,4 procentow. SPD přińdźe pola komunalnych wólbach na podźěl hłosow wot 10,9 procentow, ZELENI docpěchu 5,1 procentow hłosow a NPD přińdźe po cyłym kraju na 2,3 procentow.

Při europskich wólbach docpě sakska CDU podźěl hłosow wot 35,3 procentow, LĚWICA 20,1 procentow a SPD 11,7 procentow. Za FDP hłosowaše 9,8 procentow wolerjow a za ZELENYCH 6,7 procentow. Z tym dóstachu dwaj CDU-zapósłancaj, dwaj zapósłancaj LĚWICY kaž tež stajnje jedyn zapósłanc SPD a FDP europski mandat.

Marginalspalte


Illustration

© Institution