1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

E-government

E-government

E-government
(© Sakska statna kenclija)

Jako e-government rozumimy přewjedźenje zarjadniskich wukonow – indiwiduelnych posłužbow runje tak kaž kompleksnych procesow za namakanje rozsudow – a poskitki k podpěrje demokratiskeje kultury našeje towaršnosće, hdyž so wone bytostnje přez elektroniske informaciske a komunikaciske technologije (wosebje přez internet) wotměwaja.

E-government njeje žadyn samozaměr. Wón zmóžnja zarjadnistwu, wobydlerjam a předewzaćam 24 hodźin wob dźeń a sydom dnjow w tydźenju online něšto poskićeć, štož zalutuje po woběmaj stronomaj čas a pjenjezy. E-government žada sej wuske zhromadne dźěło wšěch zarjadniskich runinow. To wotbłyšćuje so w zhromadnej iniciatiwje »sachsen interaktiv 2.0« swobodneho stata a komunalneje strony. W tutym wobłuku staji statne knježerstwo centralnu e-government-platformu z komponentami Amt24, formularowy serwis, Content Management System, elektroniska signatura a zaklučowanje, płaćenska platforma a geoportal k dispoziciji. Z jich pomocu móžeja wšitke krajne a komunalne zarjady wobydlerjam a předewzaćam lochko wužiwajomny přistup k elektroniskim posłužbam poskićić a so při tym zasadźenja redundantnych posłužbow wzdać.

W lětomaj 2003 resp. 2004 wotzamknjene e-government-jězboplany sakskich krajnych a komunalnych zarjadnistwow so prawidłownje dale přesadźuja. Wot tam předwidźanych ca. 200 e-government-postupowanjow bu hač do 2007 hižo 92 realizowanych. Tak móžeja sej wobydlerjo a předewzaća na př. bytostne krajnoprawniske předpisy Swobodneho stata Sakskeje přez internet wobhladować abo so kóždy čas online wo relewantnych powěsćach nastupajo wulku wodu (warnowanja a zběhnjenja alarma, chwatne zdźělenja, powěsće k stawej wody) z krajneho centruma za wulku wodu informować.

Swobodny stat Sakska ma jara modernu a wukonliwu Saksku zarjadnisku syć (SVN). W tutej derje nałožujomnej a redundantnej multiservice-syći su rěčne a datowe zwiski sobudźěłaćerjow sakskeho krajneho zarjadnistwa prěni króć kompletnje přez IP-protokol přenošowane. Při tym móžeja wone daty wuměnjeć, kaž bychu w samsnym domje sedźeli. Sakska zarjadniska syć je přezcyłnje z ethernet-technologiju natwarjena a ma k zwjazowanju wulkich ličenskich centrow w krajnej stolicy Drježdźanach měšćanske koło z wysokej šěrokosću pasma. Za efektiwnu koordinaciju we wobłuku šulskich zarjadnistwow so tute tohorunja k SVN přizamkuja. W cyłku je ca. 2.500 stejnišćow do SVN integrowanych. K tomu dóstanu sobudźěłaćerjo syće přichodnje modernu IP-telefoniju inkluziwnje dalše přidatne słužby, kaž na přikład słužby za widejokonferency.

W Swobodnym staće Sakskej je so prěni raz poradźiło, wuměnjenja za přizamknjenje wšitkich komunow wutworić. Při tym so komunam zwisk po jich potrjebje k dispoziciji staji. Nimo toho so Centralne słužby a internetny zwisk krajneho zarjadnistwa zhromadnje z komunami natwarjeja. Integracija e-government-platformy do platformy Centralnych słužbow zaruča krótke puće za zarjady přesahowacu komunikaciju. Z tym su najlěpše wuměnjenja za efektiwnu přesahowaću komunikaciju mjez krajnym zarjadnistwom a komunami stworjene. Tak maja krajne zarjadnistwo Swobodneho stata Sakskeje a komuny modernu a do přichoda pokazowacu syćowu platformu. Fleksibelny syćowy design je na to wusměrjeny, zo so nimo dźensnišeho přizamknjenja na TESTA-syć tež spěšny zwisk k nowej DOI-infrastrukturje Zwjazka zaruča. Z tym je njeproblematiska wuměna datow ze zwjazkowym zarjadnistwom a z druhimi europskimi krajemi móžna.

Marginalspalte


Illustration

© Institution