1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Šwižne zarjadnistwo

Ministerski prezident a ministerstwa

Na čole zarjadnistwa swobodneho stata steja statna kenclija a wosom ministerstwow jako najwyše krajne zarjady. Ressortowy princip wobsahuje, zo kóždy čłon statneho knježerstwa swój zarjadniski wobłuk w swójskej zamołwitosći nawjeduje. Ministerski prezident ma kompetencu za postajenje směrnicow a njese z tym zamołwitosć za zasadny směr politiki.

K wobłukej nadawkow ministerskeho prezidenta słušeja postajenje ličby ministerstwow, powołanje a pušćenje ministrow, statnych sekretarow, zastojnikow a sudnikow. Wón zastupuje swobodny stat we wonkownych poćahach a wužiwa wobhnadźenske prawo. Sakska statna kenclija jemu k tomu direktnje přidźěła. Napřećo ministerstwam přewozmje wona jako najwyši krajny zarjad funkciju staboweho městna. Šef statneje kenclije nawjeduje předkonferencu statnych sekretarow, kotřiž kabinetne posedźenja přihotuja. Wón podpěruje ministerskeho prezidenta při postajenju směrnicow politiki a pruwuje wobzamknjene zakonje, hač wone wustawje wotpowěduja, prjedy hač ministerski prezident tute podpisa. Knježerstwowy rěčnik zastupuje politiku statneho knježerstwa napřećo medijam a zjawnosći.

Krajne zarjadnistwo

Sakske zarjadnistwo je (přewažnje) w třoch schodźenkach natwarjene.Wone wobsteji z krajneho knježerstwa (statna kenclija a statne ministerstwa), „srjedźneje instancy“  (tři krajne direkcije kaž tež druhe wyše krajne zarjady) a „delnjeho schodźenka“ (bjezwokrjesne města a krajnoradne zarjady k spjelnjenju statnych nadawkow kaž tež statne niše wosebite zarjady). W běhu zarjadniskeho zjednorjenja  eksistuja mjeztym tež wobłuki z dwuschodźenkowym zarjadniskim podtwarom, kaž na přikład sakska policija.

Marginalspalte


Illustration

© Institution