1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska jako swobodny stat

Sakski wopon

Sakski wopon
(© Sakska statna kenclija)

Jako so w nowembrje 1918 monarchistiski knježerstwowy system sypny, bu »Republika Sakska« wuwołana (10. nowembra 1918) a bórze na to wotstupi kral (13. nowembra). Nowowuzwolena sakska ludowa komora přiwza dnja 28. februara 1919 »Nachwilny zakładny zakoń za Swobodny stat Saksku« a wobchowa tute pomjenowanje tež w doskónčnej wustawje. Sakska je z tym najstarši swobodny stat w Němskej.

»Swobodny stat« je po zmysle němski wotpowědnik francoskeho słowa »republique«. Z tym so wuzběhuje, zo njewobknježi kraj suweren, ale swobodni staćenjo. Wotpowědowaše duchej časa, zo so cuze słowa přeněmčichu. Zapřijeće »swobodny stat« město »republika« so tohodla přesadźi.

Pomjenowanje »swobodny stat« a wosebje z nim zwisowaca knježerstwowa forma parlamentariskeje demokratije wostaštej hač do płaćiwosće zakonja wo glajchšaltowanju krajow z reichom wot 31. měrca 1933 płaćiwej. Při znowazawjedźenju krajneje struktury 1990 na teritoriju NDR měješe so na demokratiske tradicije nawjazać. Priwilegije abo prawniske wosebitosće nima »swobodny stat« porno krajej žane, drje pak wjele starše statne tradicije.

Marginalspalte


Illustration

© Institution