1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Swětej wotewrjena Sakska

Demokratija, toleranca a swětejwotewrjenosć njejsu něšto, štož hodźi so »wothorjeka« předpisać. Staćanki a staćenjo sami dyrbja tolerantnje a swětej wotewrjeni žiwi być a so za swoju demokratiju zasadźeć.

Zo bychu so towarstwa, zwjazki, komuny a iniciatiwy podpěrowali, kotrež so přećiwo prawicarstwu, antisemitizmej a njepřećelskosći napřećo cuzym angažuja abo nastaću tutych fenomenow prewentiwnje napřećo skutkuja, kotrež podpěruja zdobom lokalne, demokratiske struktury a swójsku iniciatiwu, ciwilnu kuražu, wobydlerski angažement a sobupostajowanje, je Swobodny stat Sakska w lěće 2005 z lětnje dwěmaj milionomaj eurow dotěrowany krajny program »Swětej wotewrjena Sakska« załožił. Něhdźe 80 projektow móžeše so dotal lětnje přez tutón program spěchować.

Akcije, kotrež so přez tutón krajny program podpěrowachu, docpěchu něhdźe 60.000 Saksowkow a Saksow. Wjele małych syćowych pozicijow a mobilnych poradźowanskich teamow pomha na městnje, zo by so ciwilna towaršnosć wuwiła, zo bychu so staćanki a staćenjo na městnje za swoju zhromadnosć zasadźowali a so na komunalnej runinje w towarstwach a gremijach angažowali. Bój přećiwo prawicarstwu je logiska konsekwenca tutych aktiwitow, stejitej dźě toleranca a demokratija w přećiwku k »wjednikowemu principej«. Próstwy wo spěchowanje móža so kóždy čas zapodać. Wo rozdawanju srědkow rozsudźi přirada z dźewjeć sobustawow.

  • SymbolPóstowa adresa:
    Archivstrasse 1, 01095 Dresden

Marginalspalte


Illustration

© Institution