1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sport

Spěchowanje sporta je w sakskej wustawje kruće zapisany statny cil. W artiklu 11 rěka: »Wobdźělenje […] na sporće ma so cyłemu ludej zmóžnić«. Z docpěća tutoho cila profituje cyła towaršnosć. Dźěći a młodostni móža wjeselo nad pohibowanjom dožiwić, a tež dźěłodawarjo waža sej strowych, motiwowanych a teamakmanych dźěławych – młodźi a starši zdźerža sej zhromadnje žiwjenski zmysł a žiwjensku radosć.

Šulski sport je husto prěnja šansa, dźěći za prawidłowne pohibowanje zahorić. Sakska je jedyn z mało zwjazkowych krajow, kotrež su tři wučbne hodźiny sporta na tydźeń (do 7. rjadownje) zapisali. Wyše toho wužiwa lětnje wjace hač 150.000 šulerkow a šulerjow móžnosć, so na šulskosportowych wubědźowanjach – wosebje na zwjazkowym wubědźowanju šulow »Młodźina trenuje za Olympia« – wobdźělić.

Hač chcemy so wuspytać abo hač smy so hižo za wěstu sportowu družinu rozsudźili: W pola Krajneho sportoweho zwjazka Sakska z.t. registrowanych towarstwach namaka zawěsće kóždy swoju sportowu družinu. Krajny sportowy zwjazk je z 553.265 čłonami w 4.395 sportowych towarstwach najwjetša wobydlerska organizacija w Swobodnym staće Sakskej. 85.000 čestnohamtskich angažuja so mj. dr. jako nazwučowarjo, trenarjo, wubědźowanscy sudnicy abo w předsydstwach towarstwow a zwjazkow. Pod třěchu Krajneho sportoweho zwjazka Sakska z.t. je masowy runje tak kaž wukonowy sport organizowany.

Za wuspěšne spěchowanje wosebitych sportowych talentow wobsteja w Sakskej najlěpše wuměnjenja. W sport preferowacych šulach (šěsć gymnazijow z přeco jednej kooperaciskej srjedźnej šulu) so wukubłanje a organizacija šulskich wotběhow zaměrnje na spěchowanje talentow wothłosuje. Olympia-zepěranišći Lipsk a Kamjenica/Drježdźany garantujetej wukonowe wuwiće atletkow a atletow za zwjazkowy kader. Bilanza wjerškoweho sporta w Sakskej móže so widźeć dać: Sakske sportowče a sakscy sportowcy kaž Katharina Witt, Michael Ballack, Lars Riedel, Ricco Groß, Jens Weißflog a Sylke Otto słušeja we swojich sportowych družinach k swětowej klasy. Lěćne olympiske hry 2008 w Pekingu stajichu 22 sakskich atletow do mjezynarodneho swětła. W ličbach wuprajene je sej wot 1896 sem 340 sakskich sportowčow a sportowcow na olympiskich a paraolympiskich hrach w cyłku 514 medaljow wubědźiło.

Wuměnjenje za masowy, dorostowowukonowy a wjerškowy sport je potrjebam wotpowědna a sylna infrastruktura sportowych městnosćow. Za nowotwar a saněrowanje sportowych městnosćow přizwoli Swobodny stat Sakska w zašłych dźesać lětach spěchowanske srědki (krajne, zwjazkowe a EU-srědki) we wysokosći něhdźe 202 milionow eurow. Nimo organizowaneho sporta skića Swobodny stat Sakska tez njeličomne móžnosće za indiwidualnu sportowu zaběru. Kilometerske kolesowarske a skateowarske pućiki su kaž we Łužicy tak tež w Lišćanskej nowojězorowej krajinje nastali. Za zymski sport steja w Rudnych horach, w Žitawskich horach a w Vogtlandskej čarowane loipy k dispoziciji – nimo toho móžeja zahorjeni sněhakowarjo za zjězdy z horow wjace hač 100 wlečnych pomocow wužiwać.

Sportowy kraj Sakska

Hač w šuli, w towarstwje, z přećelemi abo swójbu – w Swobodnym staće Sakskej wobsteja najlěpše wuměnjenja za sport.

Marginalspalte


Illustration

© Institution