1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Swobodny čas

Kulturna kupa Einsiedel w Zentendorfje

Kulturna kupa Einsiedel w Zentendorfje
(© Kulturinsel Einsiedel)

Štóž njeje Statne wuměłstwowe zběrki w Drježdźanach widźał, mjez druhim z historiskim Zelenym wjelbom a Wobrazowej galeriju starych a nowych mištrow, tón njeznaje Saksku. Kamjenica wupěra so z Muzejom Gunzenhauser, jednej z najwjetšich priwatnych zběrkow wuměłstwa 20. lětstotka w Němskej. K něhdźe 2500 dźěłam galerista Alfreda Gunzenhausera słušeja mj. dr. 200 wobrazow Otta Dixa kaž tež dźěła Conrada Felixmüllera, Ernsta Ludwiga Kirchnera, Ericha Heckela, Karla Schmidta-Rottluffa, Edvarda Muncha a Lyonela Feiningera. W Lipsku zwjazaja kulturni turisća rady koncert Thomaneroweho chóra z wopytom we wobrazowym muzeju w jednym z najmodernišich a najspektakularnišich muzejowych twarjenjow 21. lětstotka wosrjedź stareho města.

Ale su to tež stare ručnikarske tradicije, kotrymž ma so Sakska za swoju swětoznatosć dźakować. Tak nastawaja w Rudnych horach w mnohich dźěłarnjach ručnje zhotowjene, jónkróćne hodowne wudźěłki, kotrež su jako Erzgebirgische Holzkunst® mjezynarodnje znate. Wot 1677 sem ma tradicionelny twar hudźbnych instrumentow w Vogtlandskej w južnozapadnym wuběžku Sakskeje swoju domiznu. Mnozy wuměłcy swětoznatych a sławnych orchestrow hraja na mištersce z ruku zhotowjenych smyčkowych a blachowych dujerskich instrumentach. Vogtlandska chowa hišće druhi pokład: Canki z Pławna – Plauener Spitze® – drobnuške, ćeńkuške a nimoměry filigrane. We wjace hač 1000-lětnym Mišnje při Łobju produkuje so hižo skoro 300 lět sławny Mišnjanski pórclin, prěni w Europje zhotowjeny pórclin. Znate je tež sakske wino a sekt ze słónčneje Połobskeje doliny. Po wšěm swěće znate su w Sakskej nadźěłane markowe časniki, na prěnim městnje Glashütte Original a Lange & Söhne z Glashütte blisko krajneje stolicy Drježdźan, kotrež w mišterskim preciznym dźěle nastawaja. Hižo 105 lět twarja so w Sakskej awtomobile. Dźensa su to wosebje te znate modele trójki wot BMW, Volkswagen Phaeton a Porsche Cayenne, kotrež dadźa wutrobam lubowarjow prěnorjadnych awtomobilow chětřo bić.

Žiwjenske wašnje, wunamakanski duch, kulturne bohatstwo a luksusowe twory charakterizuja hač do dźensnišeho sakske stawizny wot časa kurwjercha Awgusta Sylneho, kotryž w baroku při Sakskim dworje šumjace swjedźenje swjećeše. Wulka syć kolesowarskich šćežkow (mjez nimi kolesowarska šćežka podłu Łobja a kolesowarska a pućowarska šćežka po dolinje rěki Modłeje (Mulde), syć jěcharskich pućow a mnohe kilometry wodowych pućow steja hłódnym za pohibom k dispoziciji. Hač pućowanje, płuwanje po dźiwich wodach a jězdźenje z hadźicowym čołmom, jěchanje, mountainbiking, kolesowanje, lěćne sankowanje abo krosnowanje – sport, kotryž sakscy studenća něhdy wuwiwachu – a w zymje sněhakowanje na dołhich čarach, zjězd z horow, zymske pućowanje a sankowanje: Sakska skića idealne wuměnjenja za tute sportowe družiny.

Nimo toho wabja mnoholičbne zabawjenske a dožiwjenske parki kaž kulturna kupa Einsiedel blisko Zhorjelca, zabawjenski park Belantis pola Lipska, sawrierowy park z labyrintom w Małym Wjelkowje, bajkowy a dožiwjenski park Plohn pola Lengenfelda w Vogtlandskej kaž tež miniaturny park »Klein-Erzgebirge« w Oederanje. Eksotiske a domjace družiny zwěrjatow móžemy wobkedźbpwać w mnohich coologiskich zahrodach a dźiwich rewěrach kaž w Drježdźanach, Zhorjelcu, Kamjenicy abo Lipsku z krajom Pongo, po wšěm swěće najwjetšim wuchodźowanišću ze wšěmi štyrjomi družinami čłowječich wopicow. Pisane mjetelčki bydla w mjetelčkowym domje w Jonsdorfje w Žitawskich horach. Witalno- a wellnessowi dowolnicy móžeja w Sakskej mj. dr. bahnowe hojace kupjele brać abo jedne z mnohich hojacych žórłow wužiwać. W kupjelowej kónčinje »Bäderwinkel« w Vogtlandskej ze Sakskimi statnymi kupjelemi w Bad Brambach (z daloko po swěće najsylnišej radonowej kupjelu a w Bad Elster ma nałožowanje hojenskich wodow dołhu tradiciju.

Marginalspalte


Illustration

© Institution