1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Medijowa krajina

Dźeniki

Sakske nowinske wiki su wot strukturow nowinskeje krajiny po 1945 hač do dźensnišeho charakterizowane. Něhdyše wobwodne nowiny SED předachu so po 1989 na wulke medijowe koncerny w starych zwjazkowych krajach. Mjeńše nowiny su so na wikach lědma dźeržeć móhli. W Kamjenicy a wokolnosći wuchadźa po nakładźe najsylniša němska regionalna nowina, Freie Presse (nakład: 307.643). Sächsische Zeitung wuchadźa w Drježdźanach a wokolinje (nakład: 280.320). Dresdner Neueste Nachrichten, Torgauer Zeitung a Muldentalzeitung přewozmu regionalny dźěl teje Leipziger Volkszeitung (nakład w cyłku 237.857). Jenički dźenik w serbskej rěči, Serbske Nowiny, z nakładom wot nimale 2.000 eksemplarow wuchadźa w Budyšinje. W Pławnje wuchadźacy Vogtland-Anzeiger (nakład: 8.307) ma swój płašćik wot bayerskeje Frankenpost. W Drježdźanach a Kamjenicy wuchadźaca nowina we wólnej předani Morgenpost je jeničke wudospołnjenje sakskich nowinarskich wikow po 1989, kotrež móžeše so etablěrować. Wona ma swój płašćik wot nowiny Berliner Kurier a konkuruje z BILD-Zeitung, kotraž swój po cyłej Němskej jednotny płasćik we wulkich městach tohorunja z lokalnymi powěsćemi dopjelnja.
(Žórło nakładowych ličbow: IVW 2008)

Zjawnoprawniski rozhłós

Wusyłanska centrala MDR

Wusyłanska centrala MDR
(© mdr, Hopf)

Srjedźoněmski rozhłós (Mitteldeutscher Rundfunk/MDR) ma wot swojeho załoženja w lěće 1991 swoje sydło w Lipsku. Prof. Dr. Udo Reiter je wot załoženja sem intendant třikrajoweho wustawa. Za kraje Saksku, Saksko-Anhaltsku a Durinsku produkuja so »třeći« telewizijny program a pjeć rozhłosowych programow. Wot 1997 je MDR FERNSEHEN najwuspěšniši třeći program ARD (8,9 % wičneho podźěla w swójskim wusyłanskim wobłuku. Za zhromadny ARD-program »Das Erste« dodawa MDR jako sobustaw ARD 11,05 % programa (2007). Wo regionalnych podawkach a wosebitosćach tych třoch srjedźoněmskich krajow rozprawja so w přinoškach krajnych rozhłosowych stacijow w regionalnych woknach (Krajny magacin za Saksku: »Sachsenspiegel«).

W Sakskej eksistuja nimo Krajneho rozhłosoweho domu w Drježdźanach štyri dalše regionalne studija. K najwuspěšnišim wusyłanjam MDR słušeja nimo krjanych magacinow »Elefant, Tiger & Co« a »Riverboat«. Wosebity wuspěch w zhromadnym ARD-programje »Das Erste« maja serije »In aller Freundschaft« kaž tež krimijowe rjady »Tatort« a »Polizeiruf 110«. Wot julija 2007 móže so MDR FERNSEHEN w Srjedźnej Němskej terestrisce wšudźe digitalnje via DVB-T kaž tež digitalnje a analognje přez satelit a kabel přijimować. MDR rozšěrja w Sakskej pjeć rozhłosowych programow: MDR 1 Radio Sachsen, MDR Figaro, Jump, MDR Info a MDR Sputnik přez UKW a satelit. Zhromadnje z narodnymi radijowymi programami Deutschlandfunk a DeutschlandRadioKultur móže so tež program MDR Klassik w digitalnej technice přez antenu přijimować.

Priwatny rozhłós

W Sakskej eksistuje wjelestronski poskitk komercielneho kaž njekomercielneho priwatneho rozhłosa a telewizije. Za dowolenje priwatnych rozhłosowych zarjadowarjow je Sakski krajny wustaw za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) ze sydłom w Lipsku zamołwity. Wón je jako jedyn ze 14 krajnych medijowych wustawow w Němskej zamołwity za stworjenje ramikowych wuměnjenjow k wuwiću a spěchowanju priwatnohospodarskeho rozhłosa. K nadawkam SLM liča nimo dopušćenja tež kontrola a poradźowanje priwatnych rozhłosowych zarjadowarjow w Sakskej. Do toho słuša rozsud wo licency, přidźělenje frekwencow a kanalow kaž tež běžny programowy dohlad.

K bohatosći měnjenjow w Sakskej přinošuja cyłokrajnje so přijimowace priwatne rozhłosowe programy Radio PSR, Hitradio RTL a R.SA. kaž tež regionalne telewizijne poskitki kaž Leipzig, Chemnitz a Dresden TV, regionalne rozhłosowe poskitki a wulka ličba lokalnych telewizijnych a rozhłosowych poskitkow. Aktualnje móže Sakska tu na 22 lokalnych a regionalnych rozhłosowych zarjadowarjow pokazać, kotřiž swoje programy we wšelakich regionach swobodneho stata přez UKW wusyłaja. K tomu přińdu ca. 60 telewizijnych zarjadowarjow, kotřiž najwšelakoriše puće rozšěrjenja wužiwaja, zo bychu swoje programy přihladowarjam přistupnili. Dotal jónkróćny w Němskej je projekt SLM, kotryž rozhłosowym a telewizijnym zarjadowarjam zmóžni, jich programy w digitalnej technice tež za mobilne terestriske přijimowanje wusyłać. Tu móžeja so w Lipsku wot měrca 2008 dwaj radijowej a štyri TV-programy přijimować.

Medijowe stejnišćo Lipsk

Lipšćanska medijowa branša je jedna z najwažnišich hospodarskich hałuzow regiona. Ličba předewzaćow lěži pola ca. 2.100 (2007). Předewzaća medijoweho hospodarstwa maja w Lipsku ca. 33.700 sobudźěłaćerjow (2007). Při tym móžeše wjetšina předewzaćow w poslednich lětach swoje wukony stajnje polěpšić. Srjedźišćo medijoweho hospodarstwa w Lipsku je Media-City, běrowowy a studijowy kompleks w njeposrědnjej bliskosći MDR, w kotrymž njeprodukuja so jenož serije kaž »In aller Freundschaft« a »Polizeiruf 110«, ale tež mjezynarodne hrajne filmy. Media-City je nimo toho sydło wjace hač 50 předewzaćow medijoweje branše.

W Lipsku wotměwa so wot 1998 lětnje Medijowe zetkanje Srjedźna Němska (Medientreffpunkt Mitteldeutschland), wažny crossmedialny zetkawanski forum za ekspertow a nošerjow rozsudow z cyłeje komunikaciskeje branše z lětnje so wotměnjacym temowym ćežišćom. Medijowe zetkanje Srjedźna Němska je po medijowych zarjadowanjach w Mnichowje a Kölnje po cyłym zwjazku najwažniši medijowy kongres. Lipsk je tež sydło Srjedźoněmskeho medijoweho spěchowanja (MDM), jednoho 1998 wot třoch srjedźoněmskich krajow załoženeho tzwr za hospodarske spěchowanje filmowych, telewizijnych a multimedijowych projektow. Dalši towaršnicy su MDR a ZDF. MDM podpěruje lětnje přerěznje 100 projektow ze spěchowanskim wolumenom wot něhdźe 12,5 mil. eurow. Zasadźene spěchowanske srědki běža při tym jako tak mjenowane regionalne efekty do krajow towaršnikow wróćo. MDM je štwórte najwjetše regionalne filmowe spěchowanje Němskeje.

Marginalspalte


Illustration

© Institution