1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Hospodarska struktura

Lipšćanske wiki

Lipšćanske wiki
(© Lipšćanske wiki tzwr)

Swobodny stat Sakska je kraj z wulkej a daloko wróćo sahacej industrijowo-přemysłowej tradiciju. Natwarjejo na lětstotki staru tekstilnu industriju a na hórnistwowych składźišćach bazowacu ćežkoindustriju, zasadźi tudy hižo wokoło 1830 na šěrokej fronće industrijowa rewolucija. Nic naposledk – ale nic jenož – přez w Mišnjanskej manufakturje produkowany pórclin buchu sakske wutwory swětoznate. W běhu techniskeho wuwića přidružichu so tradionelnej tekstilnej industriji nowe branšy, předewšěm mašinotwar a elektrotechnika.

Na postupowacej industrializaciji Němskeje w 19. a na spočatku 20. lětstotka běchu sakske předewzaća stajnje na prědnjej fronće sobu wobdźělene. Wusahowacy wuznam industrielneho sektora wobsteješe tež hišće po Druhej swětowej wójnje. W NDR wunjesechu tři sakske wobwody 40 % industrijoweje produkcije. Wot 1990 zawjedźene přestajenje na wične hospodarstwo wjedźeše pak k daloko sahacemu zwrěšćenju tradicionelnych, w NDR přez dołhu dobu konserwěrowanych hospodarskich strukturow a k wotstronjenju mnohich njerentabelnych dźěłowych městnow. Mjeztym móže Sakska zaso na industrijowe tradicije kraja nawjazać a wuwiwa so k wubědźowanjakmanemu industrijnemu stejnišću.

W Sakskej eksistuje dźensa pjeć rozdźělnych hospodarskich rumow z třomi urbanymi jadrami, kotrež jako motory hospodarskeho hibanja funguja. Mjez Drježdźanami a Freibergom stej předewšěm mikroelektronika a elektrotechnika zadomjenej (»Silicon Saxony«), z firmami kaž AMD, Infineon a Deutsche Solar AG abo Freibergski Compound Materials. Hospodarski rum Sewjerozapadna Sakska wobdawa wikowansku metropolu Lipsk, kotraž wuwiwa so jako stejnišćo za medije a financne posłužby, a w srjedźosakskim kopjenišću wokoło Kamjenicy a Cwikawy stej tradicionelnje mašinotwar a twar jězdźidłow koncentrowanej. Wokoło tutych centrow tworja so přiběrajcy regionalne syće. Tajke wuwića su na přikład na polu mikroelektroniki z předewzaćemi w Drježdźanach/Freibergu, w jězdźidłowym a mašinotwarje z Kamjenicu/Cwikawu abo z medijowym stejnišćom Lipsk registrować. Wuchodna Sakska, Rudne hory a Hornja Vogtlandska, w NDR skerje monostrukturelne, maja hač do přitomnosće widźomnje wjetše problemy, hospodarsku změnu a wutworjenje moderneho hospodarskeho profila zmištrować.

Srjedźny staw je wažny wobstatk sakskeho hospodarstwa. Tute je předewšěm wot małozawodnych předewzaćelskich strukturow charakterizowane. Wjace hač dwě třećinje (někak 68 %) tych 114.459 zawodow a statnych zarjadnišćow (ze socialno-winowatostnozawěsćenymi přistajenymi) měješe 2007 hač do pjeć sobudźěłaćerjow, 21 % měješe šěsć do 19 sobudźěłaćerjow a w mjenje hač 2 % zawodow dźěłaše 100 a wjace wosobow. W cyłku maja něhdźe 96 % wšěch zawodow mjenje hač 50 (socialno-winowatostnozawěsćenych) přistajenych. Samostatne předewzaćelstwo stajnje rosće. Podźěl samostatnych na dźěławych je so w Sakskej wot 1991 (4,6 %) na mjeztym 11,5 % w lěće 2007 powyšił. Kwota samostatnych je najwjetša w nowych přestrjenjowych krajach.

Marginalspalte


Illustration

© Institution