1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Slěbrowa dróha

Pohlad z hory Scheibenberg

Pohlad z hory Scheibenberg
(© Fotolia)

Slěborne hory, slěborne zynki

Srjedź 12. lětstotka namakachu w bliskosći dźensnišeho Freiberga slěbrowu rudu. Bórze přiwabi wuhlad na bohatstwo hórnikow, wikowarjow, wuhlerjow a dyrdomdejnikow do tehdom hišće rědko wobsydlenych Rudnych horow. Hišće dźensa swědča mnohe cyrkwje podłu Slěbroweje dróhi mjez Cwikawu a Drježdźanami wo nowozdobytym bohatstwje tutoho časa.

Pućowacy móžeja podłu Slěbroweje dróhi techniske pomniki wobdźiwać, samo do muzejowych podkopkow zajěć abo pjenježne ražernje wopytać. Hišće fungowace hamory za rudu w akciji dožiwić je zaćišćapołne dožiwjenje a posrědkuje předstawu wo techniskich kmanosćach prjedawšich generacijow.

Dalši slěborny dźiw njeměł žadyn pućowacy po Slěbrowej dróze zapasć: Gottfrieda Silbermannowe sławne pišćele. W někotrych cyrkwjach naprawo a nalěwo Slěbroweje dróhi steja instrumenty tutoho wuznamneho sakskeho mištra pišćelotwarstwa. W Freibergu, Niederschöna a Forchheimje móže so kóždy wot jónkróćneho Silbermannoweho zwuka inspirować dać.

Nimo slěbra a urana wudobywachu w tutych něhdźe 150 kilometrow dołhich a přerěznje 40 kilometrow šěrokich srjedźnych horinach tež cyn, železo, kopor, kobalt a cynk.

Marginalspalte


Illustration

© Institution