1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakski hrodowski a holanski kraj

Hród Kriebstein

Hród Kriebstein
(© Shutterstock)

Něžna a nahła

»Cyła kónčina wupada kaž so hibace morjo ze zemje. To njesu ničo druhe hač žołmy, jedna zmužićiša hač druha.« Tak wopisowaše Heinrich von Kleist po wopyće Sakski hrodowski a holanski kraj.

Hišće dźensa liči region k najpowabliwišim dowolowym kónčinam Sakskeje. Dolanska hola (Dahlener Heide), Wermsdorfski lěs a Połobska łučna krajina skićeja wočerstwjenje w bliskej přirodźe a wuběrnu syć pućow za dołhe pućowanja.

»Doł hrodow« ma bohate stawizny a stawiznički. Podłu Modłeje (Mulde) zarjaduja so hrody a hrodźiki do wobkuzłaceje přirody. Rochličanska hora bě jónu aktiwny wulkan. Prěnjotnje mjelny popjełowy material sta so ze zekřemjenjom porfyrowy dźěrnik. Zerzawočerwjeny kamjeń so hižo wjace hač 1 000 lět wudobywa a dawa ćopłe swětło z mnohich cyrkwjow, hrodow, młynow a mostow krajiny.

Blisko Waldheima je so Čopawa (Zschopau) hač do 70 metrow hłuboko do wysoćiny zaryła a dźiwju romantisku krajinu wuformowała. Nahłe skały, wuske doliny, ze štomami porosćene skłoniny a něžne łučiny so wotměnjeja. Tudy trónuje 600 lět stary hród Kriebstein na nahłej skale wysoko nad rěku.

W něhdyšej hórnistwowej kónčinje pola Lipska nasta w poslednich lětach atraktiwna jězorowa krajina. Za lubowarjow wodoweho sporta a wočerstwjenje pytacych skića »Nowa sakska jězorowa krajina« wabjace móžnosće.

Zanurjena do Rudnohórskeje wužłobiny lěži Hłuchow (Glauchau) na prawym přibrjohu Modłeje. Kaž druhe europske města natwari so na sydom hórkach, nječini pak z toho žane wulke wono.

Marginalspalte


Illustration

© Institution