1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Drježdźany

Pohlad Canaletta

Pohlad Canaletta
(© Frank Exss)

Kultura a hospodliwosć

»Tamle lěži Europa«, praješe w Drježdźanach rodźeny spisowaćel Erich Kästner wo swojim ródnym měsće. To drje je tróšku zwysoka. Něšto pak je wěste: Drježdźany njechowaja swoje kwality. Wone chcedźa być hosćićel za ludźi ze wšeho swěta.

Město při rěce: Jědźemy-li z historiskim kolesowym parnikom po Łobju dele, wupřestrěwaja so naprawo winicy jednoho z najsewjernišich plahowanišćow Němskeje. Kusk pozdźišo sahaja na druhim přibrjohu wěže Drježdźanskeho stareho města dowysoka. Jasnje pokazuje so hoberska kopula znowa natwarjeneje cyrkwje Našeje lubeje knjenje.

W bjezposrědnjej bliskosći steja Semperowa opera, Akademija wuměłstwow, Dwórska cyrkej a hród w Drježdźanskim starym měsće pódla so. Wulkeje hustoty na pyšnych twarjenjach a bohatych wuměłskich pokładach dla mjenowaše Johann Gottfried Herder město »Elbflorenz«.

Sakskim regentam běchu wuměłstwa tak wažne, zo wuměnichu dragonarjow na wazy a wuměłcow z cyłeje Europy do metropole při Łobju přeprošowachu, zo bychu błyšć města rozmnožili. Tak namakaja so tu njeličomne drohoćinki.

Wjace hač 40 muzejow – mjez nimi historiski Zeleny wjelb, Wobrazowa galerija a Němski muzej za hygienu – a wjace hač 15 jewišćow, na kotrychž so prawidłownje hraje, wotbłyšćuja kulturne bohatstwo Drježdźan. Dźiwadłowe předstajenja a operowe inscenacije móža so wopytować mjez druhimi w Semperowej operje a Statnym dźiwadle, widźeć su wulkotne porcelany, wobrazy starych a nowych mištrow, skulptury, stare pjenjezy a juwele w Statnych wuměłstwowych zběrkach.

Moderne europske wuměłstwo móžemy w swjedźenskim domje Festspielhaus Hellerau dožiwić. Mary Wigman studowaše tu rytmisku gymnastiku a załoži šulu za moderne reje. Jedna z jeje šulerkow, Gret Palucca, bu sama wuwučowanska mišterka za rejwarjow z cyłeho swěta. W Palucca-šuli Drježdźany wuwučuja so młode talenty wot pjateje rjadownje sem.

Tola Drježdźany skićeja wjace hač pychu a kulturu. Wobydlerjo města waža sej předewšěm bohatu zeleń a měr při rěce. Swětawotewrjenosć a angažement ludźi tule přinošuja tohorunja k žiwjenskej kwaliće města kaž tež měrne wilowe štwórće ze załožerskeho časa. 

Pola inwestorow z cyłeho swěta su Drježdźany jako inowatiwne a wukonokmane stejnišćo znate. Witalna slědźerska krajina na městnje wabi producentow połwodźakow ze wšeho swěta do regiona, kotryž je mjeztym jako Silicon Saxony znaty. Luksusowe wozydła zhotowjeja so w Škleńčanej manufakturje w ručnym dźěle.

Marginalspalte


Illustration

© Institution