1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Sakska wot 1990

Swobodny stat po znowazjednoćenju

Ze znowazjednoćenjom so Swobodny stat Sakska w oktobrje 1990 znowa załoži. Kurt Biedenkopf (CDU) stanje so z prěnim ministerskim prezidentom. Dwě lěće pozdźišo dóstanje swobodny stat swoju nowu wustawu. Georg Milbradt (CDU) naruna w aprylu 2002 wotstupjeneho Kurta Biedenkopfa jako ministerski prezident. Wot wólbow krajneho sejma 2004 knježitej CDU a SPD zhromadnje. Dnja 28. meje 2008 přepoda Milbradt zastojnske winowatosće swojemu naslědnikej Stanisławej Tilichej.

3. oktober 1990 Ze zarjadowanjom NDR do Zwjazkoweje republiki Němskeje a z přistupom k zakładnemu zakonjej stanje so Sakska kraj zwjazkoweje republiki. Swobodny stat so zaso natwari.

14. oktober 1990 Wólby do krajneho sejma: CDU 92, SPD 32, PDS 17, Zwjazk’90/Zeleni 10, FDP 9

8. nowember 1990 Přisahanje kabineta pod dnja 27. oktobra w krajnym sejmje wolenym ministerskim prezidentom Kurtom Biedenkopfom (CDU)

6. junij 1992 Wustawa Swobodneho stata Sakskeje nabywa płaćiwosće.

11. september 1994 Wólby do krajneho sejma ze sćěhowacym rozdźělenjom městnow w pomjeńšenym krajnym sejmje: CDU 77, SPD 22, PDS 21. Kurt Biedenkopf stanje so znowa k šef knježerstwa w Sakskej.

19. september 1999 Wobkrućenje CDU-samoknježerstwa pod Kurtom Biedenkopfom w Sakskej při wólbach do krajneho sejma: CDU 76, SPD 14, PDS 30.

16. januar 2002 Kurt Biedenkopf wozjewi swój wotstup jako ministerski prezident k 18. aprylej.

18. april 2002 Georg Milbradt (CDU) woli so jako ministerski prezident Sakskeje.

19. september 2004 Při wólbach do krajneho sejma zhubi CDU swoju absolutnu wjetšinu. Dóńdźe ke koaliciji z SPD. Rozdźělenje městnow: CDU 55, PDS 31, SPD 13, NPD 12, FDP 7, Zeleni 6. Georg Milbradt wobkrući so dnja 10. nowembra w zastojnstwje ministerskeho prezidenta.

14. apryl 2008 Georg Milbradt připowědźi přepodaće swojich zastojnstwow jako knježerski šef a stronski předsyda sakskeje CDU k 24. resp. 28. meji.

28. meja 2008 Stanisław Tilich (CDU) stanje so z nowym ministerskim prezidentom Swobodneho stata Sakskeje.

30. awgust 2009 Wólby do krajneho sejma z sćěhowacym rozdźělenjom městnow: CDU 58, LĚWICA 29, FDP a SPD po 14, Zeleni 8, NPD 7. Dóńdźe ke koaliciji z FDP. Dnja 29. septembra woli so Stanisław Tilich (CDU) znowa jako ministerski prezident.

Marginalspalte


Illustration

© Institution