1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Nadawki

Zastupjerka zajimow a reprezentantka

Statna kenclija zastupuje zajimy swobodneho stata při Zwjazku w Berlinje. K nadawkam krajneho zastupnistwa w zwjazkowej stolicy njesłuša jenož, politiske dźěło w Zwjazkowej radźe přihotować a koordinować. Skónčnje reprezentuje wona tež swobodny stat a je z tym wukładne wokno w zwjazkowej stolicy. Mnoholičbne zarjadowanja a prezentacije w nadregionalnych zarjadnišćach znazornjeja wjelestronskosć Sakskeje. Nimo toho su rumnosće krajneho zastupnistwa informaciska a zetkawanska městnosć za ludźi z politiki, hospodarstwa, wědomosće, kultury a medijow.

Zastupnistwo přewodźa dźěło Zwjazka nastupajo zakonjedawarstwo a wukazy. Wone rozprawja sakskim ministerstwam wo stawje postupowanja we wšěch stadijach a gremijach, kaž na přikład w Zwjazkowym sejmje, zwjazkowych ministerstwach, frakcijach, wuběrkach a dźěłowych skupinach.

Społnomócnjeny kraja je čłon Stajneje přirady, organa Zwjazkoweje rady, a wudźeržuje z tym zwisk mjez krajnym knježerstwom a Zwjazkom.

Społnomócnjeny a jeho sobudźěłaćerjo steja w stajnym kontakće z

 • zwjazkowymi ministerstwami a jich zastojnikami,
 • wuběrkami Zwjazkoweho sejma a Zwjazkoweje rady,
 • čłonami frakcijow a dźěłowych skupin,
 • jednotliwymi zapósłancami Zwjazkoweho sejma,
 • druhimi krajnymi zastupnistwami,
 • přisłušnikami wukrajnych konsulatow a pósłanstwow,
 • nowinami,
 • rozhłosom a telewiziju,
 • stronami,
 • cyrkwjemi,
 • zwjazkami,
 • druhimi zastupjerjemi zajimow (lobbyje).

Marginalspalte


Illustration

© Institution