1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Digitalizacija

Digitalizacija

Digitalizacija
(© SK)

Wusyłanske kapacity za rozhłós a telewiziju su wobmjezowane; při tym trjebaja digitalne přenošowanske techniki mjenje kapacitow hač analogne. Pozadk digitalizacije je tuž nimo polěpšeneje přenošowanskeje kwality a móžnosće, wjace lokalnych spartowych kanalow přijimować, zlutniwy wobchad z rědkim kubłom přenošowanskich kapacitow, kotrež so w dźensnišej informaciskej towaršnosći přeco bóle tež za nałožowanje kaž na př. mobilne telefonowanje, internet mj. dr. wužiwaja.

Digitalny rozhłós

Mjeztym zo w studijach a produkciskich wobłukach rozhłosa digitalne dźěłowe procesy dawno k standardej słušeja, postupuje hišće digitalizacija rozšěrjenskich pućow za radijowe signale.

Digitalne radijo so tuchwilu přez DAB/DMB, DBB-S, DRM a internet wusyła. Tute technologije zmóžnjeja wusyłanje wjele wjace programow, njemylene přijimanje, polěpšenu zwukowu kwalitu kaž tež eficientniše wužiwanje přenošowanskich kapacitow.

Nimo zwukowych datow móžeja so při digitalnym radiju w multipleksnym signalu tež program přewodźace informacije wusyłać, kotrež so direktnje na běžacy program poćahuja – na př. titul a interpret – abo kotrež su njewotwisne wot toho – na př. powěsće, wjedro, wobchad.

Digitalna antenowa telewizija

Digitalna antenowa telewizija (DVB-T – Digital Video Broadcasting-Television) je w poslednich lětach analogne wusyłanje programow krok po kroku narunała. Z tak mjenowanej »telewiziju wšudźe« přińdźe nětko bjez kabla a satelitoweje šklě hač do 30 programow do domu.

Technisce je to móžne, dokelž DVB-T eksistowace frekwency lěpje wužiwa: Tak so na jednym kanalu hač do štyrjoch programow wusyła. Wobrazowa a zwukowa kwalita matej zwjetša wjetšu hódnotu hač pola analogneje telewizije, rumowy zynk kaž Dolby Digital, wysoko rozpušćomna telewizija (HDTV) a přichodnje tež interaktiwna telewizija su móžne.

Jako jedyn z prěnich zwjazkowych krajow je Sakska terestrisku telewiziju srjedź lěta 2007 wot analogneho na digitalne rozšěrjenje přestajiła. Poskitki ARD, ZDF a MDR móžeja so wot toho časa bjezwuwzaćnje digitalnje přijimować. W Lipsku – a přichodnje w dalšich regionach Sakskeje – budźe so přidatnje rjad priwatnych kaž tež regionalnych a lokalnych telewizijnych programow přež DVB-T wusyłać.

Digitalny widejowy rozhłós

DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) je digitalny widejowy rozhłós za mobilne ručne nastroje kaž na přikład mobilne telefony. DVB-H wusyła so, tak kaž digitalna antenowa telewizija DVB-T, terestrisce a natwarja na samsnej technice. Tuchwilu so hišće žane wotpowědne programy njerozšěrjeja.

Marginalspalte


Illustration

© Institution