Hlavní obsah

Ochrana údajů

Obecné prohlášení o ochraně údajů

Saská státní vláda bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy a které údaje shromažďujeme a jak je používáme. Webové servery státní vlády jsou provozovány v souladu s odpovídajícími sjednanými bezpečnostními požadavky společnosti T-Systems International GmbH.

Pro tyto případy následující informace o ochraně osobních údajů podle článku 13 odstavec 1 a 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o používání technologie webové analýzy »Web Analytic« společnosti etracker GmbH

Poskytovatel této webové stránky využívá za účelem analýzy uživatelských údajů služeb společnosti etracker GmbH z Hamburku, Německo (www.etracker.com). Při ní se používají cookies, které umožňují statistickou analýzu používání této webové stránky jejími návštěvníky a zobrazení obsahu nebo reklamy vztahující se ke konkrétnímu uživateli. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou internetovým prohlížečem ukládány na koncové zařízení uživatele. Cookies společnosti etracker neobsahují informace umožňující identifikaci uživatele. Protože je pro nás nanejvýš důležitá osobní sféra návštěvníků naší internetové stránky, je IP adresa společností etracker co nejdříve anonymizována a identifikace přihlášení nebo zařízení je ve společnosti etracker převedena na jednoznačný, avšak ke konkrétní osobě nepřiřazený kód. K jinému použití, spojování s jinými údaji nebo poskytnutí údajů třetím osobám ze strany společnosti etracker nedochází.

Společnost etracker z pověření poskytovatele této stránky zpracovává a ukládá jí vytvořené údaje výhradně v Německu a tyto údaje podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám o ochraně osobních údajů. Společnost etracker byla v této souvislosti nezávisle testována, certifikována a oceněna známkou kvality ochrany osobních údajů ePrivacyseal.


Proti shora popsanému zpracování údajů můžete kdykoliv vznést námitku, pakliže půjde o zpracování osobních údajů. Vznesení námitky pro Vás nemá žádný negativní dopad.

Datenschutz-Signet: Web-Analyse datenschutzkonform - etracker

Ochrana údajů při webové analýze

Zajištění ochrany údajů společností etracker: Webová analýza 100% konformní s ochranou údajů

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů týkající se internetové aplikace »Občanský portál«

Internetový Občanský portál je hlavní softwarová aplikace poskytovaná Svobodným státem Sasko za účelem realizace E-Government (veřejné správy s využitím nástrojů informační a komunikační technologie). Aplikace zpracovává základní údaje, údaje o daném řízení a údaje nezbytné pro vzájemnou komunikaci. Prostřednictvím Občanského portálu mohou být prováděny různé elektronicky podporované formáty úředních jednání s veřejností, resp. komunikace veřejné správy s občany.

Jakožto uživatel můžete prostřednictvím této platformy sdělovat své názory k důležitým společenským a politickým tématům nebo podávat též formální stanoviska k aktuálním návrhům zákonů apod. a také se účastnit internetových průzkumů veřejného mínění anebo zasílat georeferencovaná hlášení.

Diskuse, průzkumy veřejného mínění nebo řízení jsou saskými úřady do portálu vloženy na dobu určenou vždy konkrétním úřadem. Příslušnost toho kterého úřadu pro konkrétní provedení příslušného jednání s občany se z právního hlediska řídí podle typu jednání.

Z toho také vyplývá, že úřad, který je iniciátorem konkrétního jednání, je podle nařízení o ochraně osobních údajů rovněž správcem odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 číslo 7 ve spojitosti s čl. 13 a čl. 14 nařízení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení saských úřadů o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného pro tyto úřady najdete vždy na internetových stránkách příslušného úřadu.

Osobní údaje zpracovává při dodržování nezbytných požadavků na zabezpečení údajů poskytovatel služeb, jímž je společnost T-Systems International GmbH.

K osobním údajům zpracovávaným v internetové aplikaci pouze na základě vašeho souhlasu patří vaše e-mailová adresa, libovolně volitelné uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši registraci v případě, že si budete chtít zřídit svůj uživatelský účet. V závislosti na právním důvodu, o nějž se opírá uskutečnění konkrétního jednání s občany, je nezbytným údajem vaše adresa. Ta pak bude uložena výhradně pro potřeby konkrétního jednání. Svou adresu můžete uložit též ve svém uživatelském profilu, abyste ji pak mohli pohodlně znovu použít pro další jednání. V závislosti na konkrétním typu nabízené komunikace s občany je možné zúčastnit se buď anonymně, nebo po zaregistrování a přihlášení.

Jakožto uživatel souhlasíte se zaznamenáváním vašich údajů v rámci popsaného zpracování. Udělení souhlasu se provádí zaškrtnutím (označením háčkem) příslušného pole.

Tyto uvedené údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR podle vámi uděleného souhlasu a na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR, a to za účelem splnění úkolů Svobodného státu Sasko prováděných ve veřejném zájmu.

Po přihlášení obdržíte dodatečný potvrzovací e-mail. Tento systém přihlašování s dodatečným potvrzovacím e-mailem je zárukou toho, že se žádná třetí osoba nemůže zaregistrovat pod vaší e-mailovou adresou a že máte výslovný zájem stát se registrovaným uživatelem. Pokud zapomenete vaše heslo, bude vám po vyžádání na vaši e-mailovou adresu zasláno nové heslo. Na Občanském portálu je viditelné pouze vámi určené uživatelské jméno. Sami zodpovídáte za utajení hesla potřebného pro registraci.

Kromě zveřejnění uživatelského jména a příspěvků, komentářů, obrázků a videozáznamů, které jste zadali pod svým uživatelským jménem, ​​bude na Občanském portálu zobrazena vaše aktivita. Ta obsahuje informace o tom, kdy jste se registrovali, kdy jste se naposledy aktivně podíleli a zobrazí i počet vašich příspěvků a komentářů.

Svobodný stát Sasko automaticky shromažďuje a ukládá údaje (informace souborů s koncovkou log), které serveru předává váš prohlížeč. V této věci odkazujeme na č. 2 »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«.

Údaje, které jsou při přístupu do Občanského portálu zpracovávány do protokolů, jsou třetím osobám předány pouze za předpokladu, že k tomu existuje zákonná povinnost nebo povinnost odůvodněná rozhodnutím soudu, nebo pokud je jejich předání nezbytné v případě útoků na internetovou infrastrukturu Svobodného státu Sasko za účelem právního nebo trestního stíhání. V jiných případech k předávání údajů nedochází.

Jsou-li dány zákonné podmínky, příslušejí vám práva uvedená pod bodem 4. »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«. Co se týká vámi uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, máte navíc právo na přenositelnost údajů podle čl. 21 nařízení GDPR a právo odvolat svůj souhlas podle čl. 7 nařízení GDPR. Svůj profil můžete navíc kdykoli smazat. V takovém případě budou vaše osobní údaje vymazány.

Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění: Příspěvky a komentáře zveřejněné pod vaším uživatelským jménem nebudou vymazány. Ty zůstanou trvale uloženy k přečtení, protože obsažené údaje jsou nezbytné pro zákonnost a doložení toho, že komunikace probíhá v souladu s předpisy. Příspěvky a komentáře zveřejněné pod vaším uživatelským účtem budou uloženy výlučně jen v souvislosti s konkrétním jednáním (komunikací) a konkrétním vyjádřením.

Děti a osoby mladší 18 let by bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků neměly prostřednictvím Občanského portálu předávat žádné osobní údaje.

S cílem umožnit i neregistrovaným uživatelům účast na hlasování o příspěvcích, aniž by mohlo dojít k zfalšování výsledku vícenásobným hlasováním, používáme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti internetového prohlížeče na vámi používaném počítači. Cookies neumí vytvářet programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově pro uživatele snadno použitelná a efektivnější. Umožňují zejména rozpoznání internetového prohlížeče. Předpokladem je aktivace souborů cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče. V nápovědě vašeho internetového prohlížeče naleznete informaci, jak lze soubory cookies odstranit. Upozorňujeme na to, že není možná účast na hlasování na Občanském portálu, nebude-li povoleno použití cookies.

Použité dočasné soubory cookies (session cookies) umožňují funkčnost aplikace a ověření, zda je povoleno používání souborů cookies. Dočasné soubory cookies (session cookies) budou smazány okamžitě po ukončení relace. Kromě toho se používá trvalý soubor cookie s platností 30 dní, který obsahuje číslo příspěvku a informace o tom, zda k tomuto příspěvku již proběhlo hlasování. Pokud tomu tak je, je další hlasování vyloučeno.

Používané soubory cookies slouží výhradně technickým účelům a k boji s manipulacemi, tak aby bylo dosaženo reprezentativního výsledku hlasování. Není vytvářen žádný profil o vašem uživatelském chování.

Součástí Občanského portálu mohou být prvky z externích zdrojů (například videa z YouTube, geoinformace z externích geoinformačních systémů). Upozorňujeme na to, že Svobodný stát Sasko nemá žádný vliv na to, aby provozovatelé jiných webových stránek dodržovali platná nařízení o ochraně osobních údajů. To platí též pro pluginy sociálních médií, které v současné době používáme: Facebook, Google+, Twitter.

Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedených provozovatelů najdete na:

https://www.youtube.com/

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

https://twitter.com/de/privacy

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů týkající se internetové aplikace Centrální databáze publikací

Centrální databází publikací poskytuje Svobodný stát Sasko elektronickou cestou obsáhlý sortiment prospektů, letáků a jiných informačních nosičů Státní kanceláře, všech ministerstev a nespočet dalších úřadů, které si lze objednat v elektronické nebo tištěné podobě. Úřady, které vyvěšují své publikace v Centrální databázi publikací, mají samy na starost obsahovou náplň své vlastní nabídky.

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů podle článku 4 čísla 7 ve spojitosti s článkem 13 a článkem 14 nařízení GDPR je Saské státní ministerstvo vnitra. Kontaktní údaje na Saské státní ministerstvo vnitra a na úředního pověřence pro ochranu osobních údajů najdete na tomto odkazu: http://www.smi.sachsen.de/kontakt.htm.

Vaše údaje zpracovávají poskytovatelé služeb při dodržení odpovídajících sjednaných požadavků na zabezpečení údajů. Těmito poskytovateli služeb jsou Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste a společnost T-Systems International GmbH.

Každý uživatel si může zřídit svůj vlastní uživatelský účet. Za tím účelem jsou při objednání publikace přes Centrální databázi publikací Svobodného státu Sasko na e-mailové adrese publikationen@sachsen.de dotazovány tyto osobní údaje: vaše jméno a adresa nebo vaše e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány jen za účelem korespondence s vámi a jen pro účel, pro který jste tyto údaje poskytli. Pokud budete publikace přes e-shop objednávat častěji, můžete kvůli urychlení procesu vyřízení objednávky uložit svou doručovací a fakturační adresu. Jakožto uživatel souhlasíte se zaznamenáváním vašich údajů v rámci popsaného zpracování. Na stránkách s podrobnostmi o zboží je celá řada publikací ve formě PDF-souboru k bezplatnému stažení. Kvůli tomu není nutné si zřizovat uživatelský účet.

Vaše údaje budou předány pouze zásilkové firmě pověřené dodáním zboží, centrální zásilkové službě brožur Saské státní vlády, pakliže to bude nezbytné pro uskutečnění dodávky. Pro provedení plateb předáváme vaše platební údaje bance pověřené platbou. V této souvislosti budou, bude-li se to týkat vaší objednávky, zpracovávány další osobní údaje podle § 8 saské prováděcí vyhlášky o E-Governement. Mezi nimi mohou být: obchodní název firmy, daňové identifikační číslo, identifikační číslo ekonomické jednotky, ulice, číslo popisné, PSČ, bydliště, spolková země, stát, odchylná doručovací adresa (pakliže objednané zboží nemá být doručeno na adresu objednavatele), datum objednávky, stav objednávky, název zboží, množství, jednotková cena, celková cena, způsob platby, zákaznické číslo, mandátní reference pro platby SEPA, pokladní symbol, IBAN, BIC.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR podle vámi uděleného souhlasu a na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR, a to za účelem splnění úkolů Svobodného státu Sasko prováděných ve veřejném zájmu.

Svobodný stát Sasko automaticky shromažďuje a ukládá údaje (informace souborů s koncovkou log), které serveru předává váš prohlížeč. V této věci odkazujeme na č. 2 »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«.

Vaše údaje jsou třetím osobám s výjimkou zde uvedených účelů předány pouze za předpokladu, že k tomu existuje zákonná povinnost nebo povinnost odůvodněná rozhodnutím soudu, nebo pokud je jejich předání nezbytné v případě útoků na internetovou infrastrukturu Svobodného státu Sasko za účelem právního nebo trestního stíhání. V jiných případech k předávání údajů nedochází.

Jsou-li dány zákonné podmínky, příslušejí vám práva uvedená pod bodem 4. »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«. Pokud jste si zřídili svůj osobní uživatelský účet, můžete tak kdykoli učinit sami pod záložkou Uživatelský účet / Odhlášení. Všechny údaje na uživatelském účtu, které jste předem poskytli, budou ze systému odstraněny.

Co se týká vámi uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, máte navíc právo na přenositelnost údajů podle čl. 21 nařízení GDPR a právo odvolat svůj souhlas podle čl. 7 nařízení GDPR.

Upozornění: Údaje nezbytné k platebním účelům a k zaúčtování nejsou dotčeny právem na odvolání, resp. výmaz. Pokud musí být dodrženy lhůty plynoucí z obchodního a daňového práva, může být doba uchovávání některých údajů až 10 let.

Centrální databáze publikací používá soubory cookies. Předpokladem je aktivace souborů cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pomocí souborů cookies je ukládán náhodně vygenerovaný kód relace a případně vaše zákaznické identifikační číslo. Díky tomu je možné vás kvůli tomu, aby bylo pro vás použití databáze uživatelsky příjemné a pohodlné, identifikovat jako registrovaného zákazníka.

Na internetové stránce mohou být začleněny prvky z externích zdrojů. Upozorňujeme na to, že Svobodný stát Sasko nemá žádný vliv na to, aby provozovatelé jiných webových stránek dodržovali platná nařízení o ochraně osobních údajů. To platí též pro pluginy sociálních médií, které v současné době používáme: Facebook, Google+, Twitter. Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedených provozovatelů najdete na:

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://twitter.com/de/privacy

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů týkající se internetové aplikace Správa žádostí

Internetovou aplikaci »Správa žádostí« poskytuje saským úřadům a subjektům samosprávy Saské státní ministerstvo vnitra jako softwarového řešení. Tato aplikace umožňuje úřadům, které ji využívají, nabídnout občanům i podnikům možnost podání a vyřízení elektronických žádostí. Aplikace zpracovává základní údaje, údaje o daném řízení a údaje nezbytné pro vzájemnou komunikaci.

Internetová aplikace »Správa žádostí« se v současné době používá na portálech Online-Gewerbedienst/Elektronické ohlášení živnosti, Online-Bohranzeige (ELBA.Sax)/Elektronické ohlašování vrtů (ELBA.Sax), Brauchtumsfeuer/Ohlašování pálení při slavnostech a i-Kfz/Elektronické žádosti o zápisy do registru vozidel. Příslušnost toho kterého úřadu pro konkrétní provedení příslušného správního řízení se z právního hlediska řídí odborným zaměřením portálu. Živnostenský úřad je proto kompetentním úřadem pro ohlašování živnosti. Kompetentními úřady pro elektronická ohlašování vrtů jsou na základě různého právního přičlenění Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Saský vrchní úřad a nižší vodoprávní úřady příslušného zemského okresu, resp. města vyjmutá z působnosti okresu. Kompetence k elektronicky zpracovávanému vyřazení a nové registraci vozidel na portálu iKfZ mají úřady zemských okresů a měst vyjmutých z působnosti okresu zabývající se registracemi vozidel.

Z toho také vyplývá, že úřad kompetentní z hlediska odbornosti je podle nařízení o ochraně osobních údajů rovněž správcem odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 číslo 7 ve spojitosti s čl. 13 a čl. 14 nařízení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení saských úřadů o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ustanoveného pro tyto úřady najdete vždy na internetových stránkách příslušného úřadu.

Údaje v rámci internetové aplikace »Správa žádostí« zpracovávají poskytovatelé služeb při dodržení odpovídajících sjednaných požadavků na zabezpečení údajů. Těmito poskytovateli služeb jsou Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste a společnost T-Systems International GmbH.

K osobním údajům zpracovávaným v internetové aplikaci pouze na základě vašeho souhlasu patří vaše e-mailová adresa, libovolně volitelné uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši registraci v případě, že si budete chtít zřídit svůj uživatelský účet. Zažádáte-li o vyřazení vozidla z registrace nebo o novou registraci svého vozidla, budou za tímto účelem zpracovávány osobní údaje z vašeho elektronického osobního průkazu nebo vašeho elektronického povolení k pobytu.

Během procesu registrace mohou být kromě ostatních nezbytných podkladů shromažďovány v závislosti na konkrétním správním řízení i některé další údaje. K těm patří: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, obec. Tyto údaje jsou u elektronického správního řízení poskytovaného internetovou aplikací »Správa žádostí« předběžně přiděleny do k tomu určených polí. Zápisy posledně jmenovaných údajů jsou nepovinné. Tyto údaje nejsou nutné k vytvoření uživatelského účtu.

Jestliže tyto další údaje neuložíte, budete je muset do masky pro zadávání údajů zadat znovu s každou novou žádostí podanou formou elektronického formuláře (jak na portále Elektronické ohlašování živnosti, tak i na portále ELBA.Sax). Vámi uložené údaje si můžete kdykoli prohlédnout a upravit pod záložkou »Můj profil«. V záložce »Moje žádosti« si můžete nechat zobrazit všechny podané i dočasně uložené (nepodané) žádosti. Ty můžou obsahovat osobní údaje.

Jakožto uživatel souhlasíte se zaznamenáváním vašich údajů v rámci popsaných zpracování. Udělení souhlasu se provádí zaškrtnutím (označením háčkem) příslušného pole.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR podle vámi uděleného souhlasu a na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR, a to za účelem splnění úkolů Svobodného státu Sasko prováděných ve veřejném zájmu.

Po založení svého uživatelského účtu obdržíte, vyjma portálu iKfZ, dodatečný potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem. Tento systém přihlašování s dodatečným potvrzovacím e-mailem je zárukou toho, že se žádná třetí osoba nemůže zaregistrovat pod vaší e-mailovou adresou a že máte výslovný zájem stát se registrovaným uživatelem. Pokud zapomenete vaše heslo, bude vám po vyžádání na vaši e-mailovou adresu zasláno nové heslo. Sami zodpovídáte za utajení hesla potřebného pro registraci.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a použity výhradně, jen pokud je to nezbytné a pokud nám k tomu dáte svůj souhlas. K jiným účelům nebudou vaše osobní údaje použity.

Svobodný stát Sasko automaticky shromažďuje a ukládá údaje (informace souborů s koncovkou log), které serveru předává váš prohlížeč. V této věci odkazujeme na č. 2 »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«.

Údaje, které jsou při vyvolání a využití řízení realizovaných prostřednictvím internetové aplikace »Správa žádostí« zpracovávány do protokolů, jsou třetím osobám předány pouze za předpokladu, že k tomu existuje zákonná povinnost nebo povinnost odůvodněná rozhodnutím soudu, nebo pokud je jejich předání nezbytné v případě útoků na internetovou infrastrukturu Svobodného státu Sasko za účelem právního nebo trestního stíhání. V jiných případech k předávání údajů nedochází.

Jsou-li dány zákonné podmínky, příslušejí vám práva uvedená pod bodem 4. »Všeobecného prohlášení o ochraně osobních údajů«. Co se týká vámi uděleného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, máte navíc právo na přenositelnost údajů podle čl. 21 nařízení GDPR a právo odvolat svůj souhlas podle čl. 7 nařízení GDPR.

Všechny údaje, které předáváte přes internetovou aplikaci »Správa žádostí«, jsou chráněny bezpečnou metodou šifrování. Servery jsou zabezpečeny rovněž proti neoprávněnému použití. Za účelem ochrany zpracovávaných údajů využívá internetová aplikace opatření k zabezpečení systémů pro zpracování dat, a to v souladu s normami základní ochrany informačních technologií Spolkového úřadu pro bezpečnost informačních technologií.

Abychom vám usnadnili používání stránek a mohli je lépe uzpůsobit vašim potřebám, používáme soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti internetového prohlížeče na vámi používaném počítači. Cookies neumí vytvářet programy ani přenášet viry na váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově pro uživatele snadno použitelná a efektivnější. Zejména pak umožňují znovu rozpoznat používaný internetový prohlížeč. Předpokladem je aktivace souborů cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče. V nápovědě vašeho internetového prohlížeče naleznete informaci, jak lze soubory cookies odstranit.

Použité dočasné soubory cookies (session cookies) umožňují funkčnost aplikace a ověření, zda je povoleno používání souborů cookies. Dočasné soubory cookies (session cookies) budou smazány okamžitě po ukončení relace. Není vytvářen žádný profil o vašem uživatelském chování.

Do internetové aplikace byly začleněny služby kanálu YouTube. Upozorňujeme na to, že Svobodný stát Sasko nemá žádný vliv na to, aby kanál YouTube nebo provozovatelé jiných webových stránek dodržovali platná nařízení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů kanálu YouTube, dceřiné společnosti Google, najdete na: https://www.youtube.com/.

Dodatečné informace o ochraně osobních údajů týkající se internetové aplikace »Mediální servis«

Internetovou aplikaci „Mediální servis Saska“ lze kdykoliv použít bez nutnosti registrace nebo přihlášení, a tudíž aniž byste nám museli sdělovat jakékoliv své osobní údaje.

Abyste však mohli automaticky odebírat tiskové informace a využívat nabídek servisu v interní sekci „Můj mediální servis“, je nutné se zaregistrovat nebo přihlásit, a tudíž pak už bude i nezbytné zpracovávat vaše osobní údaje.

Shromažďovány jsou tyto osobní údaje:

  • e-mailová adresa,
  • oslovení, jméno a příjmení (pouze novináři)
  • vlastnictví novinářského průkazu, číslo novinářského průkazu (pouze novináři),
  • členství v Saské zemské tiskové konferenci/Sächsische Landespressekonferenz (svaz, médium, činnost) (pouze novináři)

Tyto údaje jsou použity výhradně jen pro uskutečnění automatického odběru tiskových informací a využití nabídek servisu pod záložkou „Můj mediální servis“.

Vy sami rozhodujete o tom, které údaje nám sdělíte. Uložíte-li pouze svou e-mailovou adresu, budete na tuto adresu automaticky dostávat tiskové informace Saské státní vlády. Uživatelé, kteří se chtějí zaregistrovat jako novináři, musí uvést celé své jméno, číslo svého novinářského průkazu a popř. členství v organizaci Landespressekonferenz, a zároveň tím souhlasí s tím, že tyto údaje smí být zpracovávány za účelem přiřazení ke skupině novinářů. Tyto dodatečné informace mohou být novinářem v interní sekci „Můj mediální servis“ kdykoliv vymazány nebo též zpracovány za účelem zjednodušené akreditace.

Registrací, resp. přihlášením souhlasíte navíc s tím, že Saská státní kancelář smí ukládat vaši e-mailovou adresu a vámi zvolené heslo.

Máte právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Kvůli tomu se můžete odhlásit ve svých osobních nastaveních pod záložkou „Můj mediální servis“, a tím i smazat přístup. Tím budou všechny vaše uložené osobní údaje vymazány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu se zpracováním realizovaného až do okamžiku odvolání.

Information gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Umožnit automatický odběr mediálních informací a použití nabídek servisu pod záložkou »Můj mediální servis«

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů:

Poštovní adresa:
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden

Telefon: +49 351 564-0

E-Mail: info@sk.sachsen.de

Pracovník Saské státní kanceláře, pověřený ochranou osobních údajů

Poštovní adresa:
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden

Telefon: +49 351 564-11310

E-Mail: datenschutz@sk.sachsen.de

Článek 6 odst. 1 písm. a GDRP

Saská státní kancelář

Od registrace až do odhlášení přístupu

článek 15 nařízení GDPR Právo na přístup k osobním údajům
článek 16 nařízení GDPR Právo na opravu
článek 17 odst. 1 nařízení GDPR Právo na výmaz
článek 18 nařízení GDPR Právo na omezení zpracování
článek 20 nařízení GDPR Právo na přenositelnost údajů
článek 21 nařízení GDPR Právo vznést námitku
článek 77 nařízení GDPR Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Podle článku 7 odst. 3 nařízení GDPR máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu se zpracováním realizovaného až do okamžiku odvolání.

zpět na začátek stránky