hłowny wobsah

škit datow

Informacije wo zasadźenju technologije »Web Analytics« towaršnosće etracker zwr.

Poskićowar tuteje internetneje strony wužiwa słužby etracker GmbH z Hamburga, Němska (www.etracker.com), za analyzowanje wužiwanskich datow.

W standard-modusu słužby etracker Analytics so žane cookieje njesadźeja. Wužiwaja so jenož daty internetnych stronow webserwerow kaž tež wěste informacije, kotrež webbrowser k wotwołanju internetnych stronow webserwerej dale dawa. Tute informacije zmóžnjeja, jednotliwe wotwołane strony a interakcije k zwisowacym wopytam (mjez zalogowanjom a wulogowanjom) zwjazować. Přez zaklučowanje w zwisku z časowym kołkom so při tym wuzamkuje, zo hodźa so wopyty stronow zwonka 24-hodźinskeho časoweho ramika ke customer jorneys resp. wužiwarskim profilam zwjazować.

Etracker njewužiwa daty na žanežkuli dalše wašnje, njewjedźe je z druhimi datami hromadźe a njedawa je třećim dale.

W standard-modusu “cookieless” słužby etracker njeje žane přizwolenje za tracking trěbny.

Ze słužbu etracker stworjene daty předźěłuje a składuje etracker w nadawku poskićowarja tuteje internetneje strony bjezwuwzaćnje w Němskej, wone podleža z tym krutym němskim a europskim zakonjam a standardam wo škiće datow. Słužba etracker bu w tutym nastupanju njewotwisnje pruwowana, certifikowana a z kwalitnym pječatom za škit datow ePrivacyseal wuznamjenjena.

datowy škit we web-controlingu

Datenschutz-Signet: Web-Analyse datenschutzkonform - etracker

signet za datowy škit etracker: 100% z datowym škitom konfomna web-analysa

Přidatne pokiwy wo škiće datow k online-poskitkej »Wobdźělenski portal«

Z online-poskitkom »Wobdźělenski portal« so centralna softwarowa komponenta k přesadźenju e-knježerstwa přez Swobodny stat Saksku k dispoziciji staja. Tutón online-poskitk předźěłuje Waše zakładne daty kaž tež daty postupowanja a komunikacije. Z wobdźělenskim portalom hodźa so z elektroniskej podpěru rozdźělne formaty wobdźělenskich postupowanjow přewjesć.

Wy jako wužiwar/ka móžeće přez tutu platformu swoje měnjenje k towaršnostnopolitisce rozsudnym prašenjam zdźělić abo tež formelne stejišća k aktualnym naćiskam zakonjow abo podobneho wotedać, so na online-naprašowanjach wobdźěleć abo georeferencowane wozjewjenki wotpósłać.

Sakske zarjady stajeja na zarjadnisce postajeny čas dialogi, naprašowanja abo postupowanja do portala. Přisłušnosć wotpowědneho zarjada za konkretne přewjedźenje wotpowědneho wobdźělenskeho postupowanja postaja so prawnisce po wašnju wobdźělenja.

Z tym je iniciěrowacy zarjad tež w prašenjach datoweho škita zamołwity za předźěłanje na wosoby poćahowanych datow po artiklu 4, čisło 7 w zwisku z artiklom 13 a artiklom 14 zakładneho postajenja wo škiće datow.

Wozjewjenja wo škiće datow sakskich zarjadow kaž tež kontaktowe daty zarjadniskich zamołwitych za škit datow namakaće stajnje na wotpowědnej internetnej stronje.

Předźěłanje datow přewozmje pod dodźerženjom trěbnych wěstotnych žadanjow posłužbnik T-Systems International GmbH.

K na Wašu wosobu poćahowanym datam, kotrež so w online-poskitku jenož z Wašej dowolnosću hromadźa, słušeja Waša e-mejlowa adresa kaž tež zalogowanske mjeno a tajne hesło, kotrež sće sej sami wuzwolili. Tute podaća su za Waše přizjewjenje trěbne, jeli chceće sej konto wužiwarja zarjadować. Wotwisnje wot prawniskeho zakłada za přewjedźenje konkretneho wobdźělenskeho postupowanja je podaće Wašeje adresy trěbne. Tuta so jenož za konkretne postupowanje składuje. Maće tež móžnosć, swoju adresu we Wašim wužiwarskim profilu składować, zo byšće ju w dalšich postupowanjach na přijomne wašnje zaso wužiwać móhli. Wotwisnje wot družiny poskićenych wobdźělenskich postupowanjow je móžno, so anonymnje abo po přizjewjenju a zalogowanju na nich wobdźělić.

Wy ja wužiwar/ka zwoliće z registrowanjom tež do wopisaneho předźěłanja Wašich datow. Waše přihłosowanje stanje so ze sadźenjom hóčki w za to předwidźanym polu.

Tute daty předźěłuja so na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismik a zakładneho postajenja wo škiće datow wotpowědnje Wašemu přihłosowanju kaž tež na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismika e zakładneho postajenja wo škiće datow k přewzaću nadawkow Swobodneho stata Sakskeje w zjawnym zajimje.

Po přizjewjenju dóstanjeće přidatnu wobkrućensku mejlku. Z tutym přizjewjenskim systemom z přidatnej wobkrućensku mejlku so zawěsćuje, zo njemóže so žadyn třeći z Wašej e-mejlowej adresu přizjewić a zo sej přizjewjenje wuraznje přejeće. Jeli-zo sće swoje tajne hesło zabył/a, dóstanjeće po stajenju próstwy nowe tajne hesło na Wašu e-mejlowu adresu. We wobdźělenskim portalu je jeničce wot Was wuzwolene mjeno wužiwarja widźeć. Za zatajenje tajneho hesła, kotrež je za zalogowanje trěbne, sće sam/a zamołwita/zamołwity.

Nimo wozjewjenja mjena wužiwarja kaž tež Wašich pod tutym mjenom wužiwarja w interneće wozjewjenych přinoškow, komentarow, wobrazow abo widejowych powěsćow so we wobdźělenskim portalu Waša aktiwita wozjewjuje. To wopřija informacije, kak dołho sće hižo přizjewjena/ přizjewjeny, hdy sće so posledni raz aktiwnje wobdźělił/a kaž tež ličbu Wašich přinoškow a komentarow.

Swobodny stat Sakska hromadźi a składuje awtomatisce daty (logfile-informacije), kotrež Waš browser našemu serwerej sposrědkuje. Za to pokazamy na čo. 2 »Powšitkowneho wozjewjenja wo škiće datow«.

Daty, kotrež so při wužiwanju wobdźělenskeho portala protokoluja, so třećim jenož sposrědkuja, dalokož wobsteji za to prawniska abo ze sudniskim rozsudom wopodstatnjena winowatosć, abo jeli je daledaće w padźe nadpadow na internetnu infrastrukturu Swobodneho stata Sakskeje za prawniske abo chłostanske přepytowanje trěbne. W žanychžkuli druhich padach so daty dale njedawaja.

Wam přisteja w »Powšitkownym wozjewjenju wo škiće datow« pod dypkom 4 mjenowane prawa, jeli prawniske wuměnjenja za to předleža. Nimo toho maće dla swojeho přizwolenja k předźěłanju na Wašu wosobu poćahowanych datow prawo na přenošujomnosć datow po artiklu 21 zakładneho postajenja wo škiće datow kaž tež prawo na cofnjenje Wašeho přizwolenja po artiklu 7 zakładneho postajenja wo škiće datow. Dale maće kóždy čas móžnosć, swój profil wotstronić. W tutym padźe so tež wšitke na Wašu wosobu poćahowane daty wotstronja.

Pokazujemy hišće na sćěhowace: Pod Wašim mjenom wužiwarja wozjewjene přinoški a komentary so njewotstronja. Tute wostanu trajnje čitajomne, dokelž su podaća w nich za prawniskosć a porjadnu dokumentaciju postupowanja trěbne. Pod Wašim mjenom wužiwarja wozjewjene přinoški a komentary so jenož w zwisku z konkretnym postupowanjom a konkretnym wuprajenjom składuja.

Dźěći a wosoby pod 18 lětami njeměli bjez přihłosowanja staršeju abo zamołwitych za kubłanje žane na wosoby poćahowane daty we wobdźělenskim portalu zapodać.

Do wobdźělenskeho portala móža elementy z eksternych žórłow zapřijate być (na př. widejopowěsće z internetneje strony YouTube, geografiske informacije z eksternych geo-informaciskich systemow). Pokazujemy na to, zo nima Swobodny stat Sakska žadyn wliw na to, hač dodźerža wobhospodarjo druhich internetnych stronow płaćiwe postajenja wo škiće datow. To płaći tež za wot nas tuchwilnje zasadźene social-media-plug-iny: Facebook, Google+, Twitter.

Wozjewjenja mjenowanych wobhospodarjow wo škiće datow namakaće pod:

https://www.youtube.com/

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

https://twitter.com/de/privacy

Přidatne pokiwy wo škiće datow k online-poskitkej »Centralna datowa banka publikacijow«

Z datowej banku publikacijow staja Swobodny stat Sakska wobšěrny poskitk brošurow, infołopjenow a druhich informaciskich materialijow Sakskeje statneje kenclije, wšitkich ministerstwow a mnohich dalšich zarjadow elektronisce k dispoziciji, kotrež hodźa so elektronisce a w ćišćanej formje skazać. Zarjady, kotrež swoje publikacije do centralneje datoweje banki publikacijow staja, staraja so stajnje sami wo wobsahi swojeho poskitka.

Zamołwite za předźěłanje na wosoby poćahowanych datow po artiklu 4, čisło 7 w zwisku z artiklom 13 a artiklom 14 zakładneho postajenja wo škiće datow je Sakske statne ministerstwo nutřkowneho. Kontaktowe daty Sakskeho statneho ministerstwa nutřkowneho a zarjadniskeho zamołwiteho za škit datow namakaće pod tutym linkom: http://www.smi.sachsen.de/kontakt.htm.

Předźěłanje Eašich datow stawa so wotpowědnje dojednanym wěstotnym narokam přez posłužbnikow »Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste« kaž tež »T-Systems International GmbH«.

Kóždy wužiwar móže sej swójske konto wužiwarja załožić. Za to su při skazanju přez centralnu datowu banku publikacijow Swobodneho stata Sakskeje pod e-mejlowej adresu publikationen@sachsen.de sćěhowace na wosoby poćahowane daty trěbne: Waše mjeno a Waša adresa abo Waša e-mejlowa adresa. Tute so jenož za korespondencu z Wami a jenož za zaměr předźěłuja, za kotryž sće daty k dispoziciji stajili. Jeli-zo husćišo w tutym webwobchodźe publikacije skazaće, móžeće k pospěšenju skazanskeho procesa dodawansku adresu a adresu za zličbowanki składować. Wy jako wužiwar/ka zwoliće z registrowanjom do wopisaneho předźěłanja swojich datow. Na jednotliwych stronach artiklow steja mnohe publikacije jako pdf-ki bjezpłatnje za sćehnjenje z interneta k dispoziciji, za čož njetrjebaće žane konto wužiwarja załožić.

Waše daty dawaja so jenož na centralne transportne předewzaće Sakskeho statneho knježerstwa za rozesłanje brošurow, kotrež ma nadawk dodawanja, dale, dalokož je to za dodawanje tworow trěbne. Za přewjedźenje płaćenja dawaja so Waše daty płaćenja na kreditny institut, kotryž ma nadawk zrjadowanja płaćenjow, dale. Za to so dalše na wosoby poćahowane daty, dalokož wone Wašu skazanku potrjechja, po § 8 Sakskeho postajenja za přewjedźenje e-knježerstwa, předźěłuja. To móža mjez druhim być: firma, identifikaciske čisło wobrotneho dawka, hospodarske identifikaciske čisło, dróha, čisło domu, póstowe wodźenske čisło, wjes/město, zwjazkowy kraj, kraj, wotchilaca dodawanska adresa (dalokož nima so skazana twora na adresu skazarja pósłać), datum skazanki, status skazanki, pomjenowanje artikla, mnóstwo, płaćizna jednotliwych artiklow, cyłkowna płaćizna, wašnje płaćenja, čisło kupca, SEPA-referenca mandata, kasowe čisło, IBAN, BIC.

Tute daty předźěłuja so na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismik a zakładneho postajenja wo škiće datow wotpowědnje Wašemu přihłosowanju kaž tež na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismika e zakładneho postajenja wo škiće datow k přewzaću nadawkow Swobodneho stata Sakskeje w zjawnym zajimje.

Swobodny stat Sakska hromadźi a składuje awtomatisce daty (logfile-informacije), kotrež Waš browser našemu serwerej sposrědkuje. Za to pokazamy na čo. 2 »Powšitkowneho wozjewjenja wo škiće datow«.

Waše daty so třećim zwonka dotal wopisanych zaměrow jenož sposrědkuja, dalokož wobsteji za to prawniska abo ze sudniskim rozsudom wopodstatnjena winowatosć, abo jeli je daledaće w padźe nadpadow na internetnu infrastrukturu Swobodneho stata Sakskeje za prawniske abo chłostanske přepytowanje trěbne. W žanychžkuli druhich padach so daty dale njedawaja.

Wam přisteja w »Powšitkownym wozjewjenju wo škiće datow« pod dypkom 4 mjenowane prawa, jeli předleža prawniske wuměnjenja za to. Sće-li wosobinske konto wužiwarja zapołožił/a, móžeće je kóždy čas samostatnje pod dypkom konto wužiwarja/ wotzjewjenje wotstronić. Wšitke wot Was do toho k dispoziciji stajene daty w konće wužiwarja so z tym ze systema wotstronja.

Nimo toho maće dla swojeho přizwolenja k předźěłanju na Wašu wosobu poćahowanych datow prawo na přenošujomnosć datow po artiklu 21 zakładneho postajenja wo škiće datow kaž tež prawo na cofnjenje Wašeho přizwolenja po artiklu 7 zakładneho postajenja wo škiće datow.

Pokiw: Daty za wotličenje a knihiwjednistwo su njewotwisne wot znapřećiwjenja resp. wotstronjenja konta wužiwarja. Dalokož wobkedźbuja so wikowanskoprawniske a dawkoprawniske doby wobchowanja, móže doba składowanja za wěste daty hač do 10 lět być.

Na internetnej stronje móža elementy z eksternych žórłow zapřijate być. Pokazujemy na to, zo nima Swobodny stat Sakska žadyn wliw na to, hač dodźerža wobhospodarjo druhich internetnych stronow płaćiwe postajenja k škitej datow. To płaći tež za wot nas tuchwilnje zasadźene social-media-plug-iny: Facebook, Google+, Twitter. Wozjewjenja mjenowanych wobhospodarjow wo škiće datow namakaće pod:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

https://twitter.com/de/privacy

Přidatne pokiwy wo škiće datow k online-poskitkej »Management próstwow«

Online-poskitk »Management próstwow« so sakskim zarjadam a nošerjam samozarjadnistwa přez Sakske statne ministerstwo za nutřkowne naležnosće jako software-rozrisanje k dispoziciji staja. Online-poskitk podpěruje jón wužiwace zarjady při tym, staćankam a staćanam kaž tež předewzaćam elektroniske próstwowe procesy poskićeć. Online-poskitk předźěłuje zakładne daty kaž tež daty postupowanja a komunikacije.

Online-poskitk »Management próstwow« zasadźuje so tuchwilu w próstwowych procedurach online-přemysłoweje słužby, online-přizjewjenja geologiskich točenjow (ELBA.Sax), nałožkowych wohenjow a i-Kfz. Přisłušnosć wotpowědneho zarjada za konkretne přewjedźenje wotpowědneje zarjadniskeje procedury postaja so prawnisce po fachowym postupowanju. Tak je přemysłowy zarjad přisłušny za přizjewjenje přemysła. Přisłušne zarjady za online-přizjewjenja geologiskich točenjow su na zakładźe rozdźělneho prawniskeho přirjadowanja Krajny zarjad za přirodu, ratarstwo a geologiju, Sakski wyši hórnistwowy zarjad a niše zarjady za wodźizny wotpowědneho wokrjesa resp. bjezwokrjesneho města. Za online-wotzjewjenje a znowapřizjewjenje we fachowym postupowanju iKfZ su přisłušne zapisowarnje jězdźidłow wokrjesow a bjezwokrjesnych městow.

Z tym je fachowje přisłušny zarjad tež při prašenjach datoweho škita zamołwity za předźěłanje na wosoby poćahowanych datow w zmysle artikla 4, čo. 7 w zwisku z artiklom 13 a artiklom 14 zakładneho postajenja wo škiće datow.

Wozjewjenja wo škiće datow sakskich zarjadow kaž tež kontaktowe daty zarjadniskich zamołwitych za škit datow namakaće stajnje na wotpowědnych internetnych stronach.

Předźěłanje datow we wobłuku online-poskitka »Management próstwow« stawa so z wotpowědnymi dojednanymi narokami na wěstotu přez posłužbownika »Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste« kaž tež T-Systems International GmbH.

K datam, kotrež so na Wašu wosobu poćahuja a kotrež so w online-poskitku jenož z Wašej dowolnosću hromadźa, słušeja Waša e-mejlowa adresa kaž tež zalogowanske mjeno a tajne hesło, kotrež sće sej sami wuzwolili. Tute podaća su za Waše přizjewjenje trěbne, jeli chceće sej konto wužiwarja zarjadować. Jeli stajće próstwu na wotzjewjenje abo znowapřizjewjenje Wašeho jězdźidła, předźěłuja so za to na Wašu wosobu poćahowane daty Wašeho elektroniskeho personalneho wupokaza abo Wašeje elektroniskeje přebywanskeje dowolnosće.

W běhu přizjewjenja móža so nimo toho, wothladajo wot dalšich trěbnych podłožkow, wotwisnje wot zarjadniskeje procedury dalše daty zběrać. Su to: předmjeno, swójbne mjeno, dróha, čisło domu, póstowe wodźenske čisło, wjeska abo město. Tute daty so w elektroniskich zarjadniskich procedurach, kotrež so přez online-poskitk »Management próstwow« k dispoziciji stajeja, do za to předwidźanych datowych polow awtomatisce zapisuja. Zapodaće runje mjenowanych datow stawa so dobrowólnje. K zarjadowanju konta wužiwarja njejsu tute daty trěbne.

Jeli-zo dalše daty njeskładujeće, dyrbiće je při kóždym elektroniskim zapodaću próstwy (w fachowym postupowanju online-přizjewjenja přemysła kaž tež ELBA.Sax) do datowych maskow znowa zapodać. Tam móžeće swoje składowane daty kóždy čas kaž pod »Mój profil« widźeć a wobdźěłać. We wobłuku »Moje próstwy« móžeće wšitke swoje přechodnje składowane (a hišće njezapodate) a zapodate próstwy widźeć. Tute móža na wosoby poćahowane daty wobsahować.

Wy ja wužiwar/ka zwoliće z registrowanjom tež do wopisanych předźěłanjow Wašich datow. Waše přihłosowanje stanje so ze sadźenjom hóčki w za to předwidźanym polu.

Tute daty předźěłuja so na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismik a zakładneho postajenja wo škiće datow wotpowědnje Wašemu přihłosowanju kaž tež na zakładźe artikla 6, wotrězk 1, pismika e zakładneho postajenja wo škiće datow k přewzaću nadawkow Swobodneho stata Sakskeje w zjawnym zajimje.

Po zarjadowanju konta wužiwarja dóstanjeće, nimo we fachowym postupowanju iKfZ, přidatnu wobkrućensku mejlku z aktiwěrowanskim linkom. Z tutym přizjewjenskim postupowanjom z přidatnej wobkrućenskej mejlku so zawěsćuje, zo njemóže so žadyn třeći pod Wašej e-mejlowej adresu přizjewić a zo sej přizjewjenje wuraznje přejeće. Jeli-zo sće swoje tajne hesło zabył/a, dóstanjeće po stajenju próstwy nowe tajne hesło na Wašu e-mejlowu adresu připósłane. Za zatajenje tajneho hesła, kotrež je za zalogowanje trěbne, sće sam/a zamołwita/zamołwity.

Na Wašu wosobu poćahowane daty so jenož potom předźěłuja a wužiwaja, hdyž je to trěbne a hdyž sće swoju přezjednosć z tym zwuraznił/a. Waše daty so za žane dalše zaměry njewužiwaja.

Swobodny stat Sakska hromadźi a składuje awtomatisce daty (logfile-informacije), kotrež Waš browser našemu serwerej sposrědkuje. Za to pokazamy na čo. 2 »Powšitkowneho wozjewjenja wo škiće datow«.

Daty, kotrež so při aktiwizowanju a wužiwanju procedurow, kotrež su z online-poskitkom »Management próstwow« zwjazane, protokoluja, so třećim jenož sposrědkuja, dalokož wobsteji za to prawniska abo ze sudniskim rozsudom wopodstatnjena winowatosć, abo jeli je daledaće w padźe nadpadow na internetnu infrastrukturu Swobodneho stata Sakskeje za prawniske abo chłostanske přepytowanje trěbne. W žanychžkuli druhich padach so daty dale njedawaja.

Wam přisteja w »Powšitkownym wozjewjenju wo škiće datow« pod dypkom 4 mjenowane prawa, jeli prawniske wuměnjenja za to předleža. Nimo toho maće dla swojeho přizwolenja k předźěłanju na Wašu wosobu poćahowanych datow prawo na přenošujomnosć datow po artiklu 21 zakładneho postajenja wo škiće datow kaž tež prawo na cofnjenje Wašeho přizwolenja po artiklu 7 zakładneho postajenja wo škiće datow.

Wšitke daty, kotrež w ramiku online-poskitka »Management próstwow« sposrědkujeće, su dźakowano wěstotnemu zaklučowanskemu procesej škitane. Serwery su tohorunja před njewoprawnjenym wužiwanjom škitane. Online-poskitk dźěła z naprawami k zawěsćenju daty předźěłacych systemow po zakładnych škitnych standardach za IT-wobłuki Zwjazkoweho zarjada za wěstotu w informaciskej technice, zo by daty, kotrež maja so předźěłać, škitał.

Pokiw na škit datow

www.sachsen.de wužiwa swójske cookieje (trěbne cookieje), zo by so strona pokazać hodźała, kaž tež z Wašej dowolnosću cookieje za komfortnu funkciju a cookieje posłužbarjow socialnych medijow. Trěbne cookieje składujemy a čitamy bjez Wašeje dowolnosće na zakładźe § 25 wotr. 2 čo. 2 Zakonja wo škiće datow za telekomunikaciju a telemedije (TTDSG).

technisce njeparujomne cookieje

Strona www.sachsen.de wužiwa swójske cookieje (trěbne cookieje), zo by so strona pokazać hodźała. Tute trěbne cookieje a skripty su za zakładnu funkcionalnosć web-strony technisce trěbne. Tohodla so trěbne cookieje tež bjez Wašeho přihłosowanja wužiwaja.

Slědowace cookieje a skripty k tomu słušeja:

trěbne cookieje

Cookie/Skript

Wopisanje

JSESSIONID

sachsen.de web-serwer (widget wjedra pokazać)

privacy_modal

Pokiw na škit datow pokazać a dowolnosć składować

funkcionalne cookieje

Nimo technisce trěbnych cookiejow wužiwaja so na www.sachsen.de tež cookieje za wěste komfortne funkcije. Slědowace cookieje a skripty k tomu słušeja:

  • kontrast polěpšić
  • wulkosć pisma změnić

wužiwanje socialnych medijow

Hdyž na našich stronach wobsahi wužiwaće, kotrež pochadźeja ze socialnych syćow (facebook, instagram, twitter, youtube), potom so jim informacije wo wužiwanju sposrědkuja a je móžno, zo budu wone je tež wužiwać.

doba składowanja

Cookieje so tři měsacy składuja. Po tutej dobje je serwery hasnu. Hdyž přećiwo wužiwanju cookiejow protestujeće, so hnydom hasnu.

Do online-poskitka buchu pokazki na poskitki strony YouTube zapřijate. Pokazujemy na to, zo nima Swobodny stat Sakska žadyn wliw na to, hač dodźerža wobhospodar tuteje internetneje strony abo wobhospodarjo druhich internetnych stronow płaćiwe postajenja wo škiće datow.

Wozjewjenje wo škiće datow předewzaća YouTube, předewzaća firmy Google, namakaće pod: https://www.youtube.com/.

Přidatne pokiwy wo škiće datow k online-poskitkej »Medijowy serwis«

Online-poskitk »Medijowy serwis Sakska« móžeće kóždy čas bjez registrowanja abo přizjewjenja a z tym bjez zapodaća na Wašu wosobu poćahowanych datow wužiwać.

Jeli pak chceće medijowe informacije awtomatisce dóstawać a serwisowe poskitki w internym wobłuku »Mój medijowy serwis« wužiwać, stej přizjewjenje a z tym předźěłanje na wosoby poćahowanych datow trěbnej.

Sćěhowace na wosoby poćahowane daty so hromadźa:

  • e-mejlowa adresa,
  • titulowanje, předmjeno a swójbne mjeno (jenož za žurnalistow)
  • wobsedźenje nowinarskeho wupokaza, čisło nowinarskeho wupokaza (jenož za žurnalistow)
  • sobustawstwo w Sakskej krajnej nowinarskej konferency (zwjazk, medij, činitosć) (jenož za žurnalistow)

Tute daty so jenož za to wužiwaja, zo móžeće medijowe informacije awtomatisce dóstawać a serwisowe poskitki pod »Mój medijowy serwis« wužiwać.

Wy postajiće, kotre daty nam zdźěliće. Zapodaće-li jenož swoju e-mejlowu adresu, dóstawaće na tutu adresu awtomatisce medijowe informacije Sakskeho statneho knježerstwa. Wužiwarjo, kotřiž chcedźa so jako žurnalisća registrować, dyrbja swoje dospołne mjeno, čisło swojeho nowinarskeho wupokaza a w datym padźe tež sobustawstwo w krajnej nowinarskej konferency podać a wupraja z tym swoju přezjednosć, zo smědźa so tute daty předźěłać, zo bychu so k skupinje žurnalistow přirjadowali. Tute přidatne informacije móža žurnalisća w internym wobłuku »Mój medijowy serwis« kóždy čas wotstronić abo za zjednorjene akreditowanje wobdźěłać.

Z přizjewjenjom přihłosujeće nimo toho tomu, zo smě Sakska statna kenclija Wašu e-mejlowu adresu a wot Was wolene tajne hesło składować.

Maće prawo na to, swoje přihłosowanje kóždy čas cofnyć. Za to móžeće so w swojich wosobinskich nastajenjach pod »Mój medijowy serwis« wotzjewić a z tym Waš přistup wotstronić. Z tym so tež wšitke na Wašu wosobu poćahowane składowane daty wotstronja. Z tutym znapřećiwjenjom so prawniskosć předźěłanja datow na zakładźe Wašeho přihłosowanja hač k cofnjenju njezběhnje.

Zaměr je zmóžnjenje awtomatiskeho dóstawanja medijowych informacijow a wužiwanja serwisowych poskitkow pod »Mój medijowy serwis«.

Zamołwity za předźěłanje datow:

póstowa adresa:
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden

telefon: +49 351 564-0

e-mail: info@sk.sachsen.de

Zamołwići sakskeje statneje kenclije za škit datow

póstowa adresa:
Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1
01097 Dresden

telefon: +49 351 564-11310

e-mail: datenschutz@sk.sachsen.de

artikl 6 wotrězk 1 pismik a zakładneho postajenja wo škiće datow

Sakska statna kenclija

wot přizjewjenja hač k wotzjewjenju přistupa

artikl 15 zakładneho postajenja wo škiće datow – prawo na informaciju
artikl 16 zakładneho postajenja wo škiće datow - prawo na korigowanje
artikl 17 wotrězk 1 zakładneho postajenja wo škiće datow - prawo na wotstronjenje
artikl 18 zakładneho postajenja wo škiće datow - prawo na wobmjezowanje předźěłanja
artikl 20 zakładneho postajenja wo škiće datow - prawo na přenošujomnosć datow
artikl 21 zakładneho postajenja wo škiće datow - prawo na znapřećiwjenje
artikl 77 zakładneho postajenja wo škiće datow – prawo na pohóršk pola dohladowanskeho zarjada

Po artiklu 7, wotrězk 3 zakładneho postajenja wo škiće datow wobsteji prawo, přihłosowanje kóždy čas cofnyć. Z tutym znapřećiwjenjom přihłosowanja so prawniskosć předźěłanja datow na zakładźe Wašeho přihłosowanja hač k cofnjenju njezběhnje.

wróćo na spočatk strony